PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Regulamin Karty PrezentowejREGULAMIN KARTY PREZENTOWEJ

dla klientów indywidualnych, instytucji i firm

Data ostatniej aktualizacji: 19.02.2016

I. Definicje

1. Wydawca

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 31-111 Kraków, al. Krasińskiego 11a wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 92/2016, REGON 363717113, NIP 676-250-22-46

2. Księgarnia

księgarnia Wydawcy z siedziba w Krakowie, al. Krasińskiego 11a oraz księgarnia internetowa www.pwm.com.pl

3. Karta Prezentowa

bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do nabycia na jej podstawie Towarów oferowanych w Sklepach Wydawcy; Karta Prezentowa posiada unikalny numer przypisany do danej Karty składający się z 4 cyfr (numer znajduje się na Karcie) oraz daty ważności.

4. Nabywca

osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Prezentową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych,

5. Użytkownik

osoba każdorazowo dysponująca Kartą Prezentową
 

II. Warunki ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Prezentowej

2. Wydawca, w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Karty Prezentowej, zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Prezentowej i do przyjmowania jej do realizacji w Księgarni Wydawcy.

3. Otrzymanie Karty Prezentowej nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż wartość nominalna Karty.

4. Wartość nominalna Karty Prezentowej otrzymywanej w zamian za środki pieniężne określona jest na tej Karcie.

5. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie w Księgarni Wydawcy.

6. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Karta nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.

7. Karta Prezentowa nie podlega zastrzeżeniu ani zablokowaniu.

8. Ponieważ Karty Prezentowe są kartami na okaziciela, realizacja Karty Prezentowej będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Prezentowej w sposób nieuprawniony.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Karty Prezentowej po jej przekazaniu Nabywcy.
 

III. Zasady korzystania z Karty Prezentowej


1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Księgarni wyłącznie Karty Prezentowe z nieprzekroczonym terminem ważności.

2. Realizacja Karty Prezentowej polega na:

w przypadku realizacji Karty w księgarni stacjonarnej: okazaniu przez Użytkownika Karty Prezentowej w Ksiegarni Wydawcy

w przypadku realizacji Karty w ksiegarni internetowej: wpisaniu kodu rabatowego w koszyku zakupowym. Kod rabatowy stanowi: numer karty i data ważności, zapisane w następujący sposób 000131122015 (numer karty 0001, data ważności: 31122015)

3. Przy realizacji Karty Prezentowej, w związku z nabyciem Towarów, Karta traci swą ważność. Przy realizacji Karty Prezentowej w Ksiegarni Wydawcy wartość zakupów w cenach detalicznych brutto musi być o 1 zł większa niż wartość nominalna Karty Prezentowej (jeśli wartość nominalna wynosi 50 zł, wartość zakupów w cenach detalicznych winna wynosić co najmniej 51 zł)

4. W sytuacji, gdy wartość nabywanego Towaru jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Prezentowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydawcy różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kredytową lub inną formą płatności akceptowaną w Sklepach Wydawcy, przy czym Użytkownik może wybrać tylko jedną formę płatności.

5. W przypadku realizacji Transakcji przy użyciu Karty Prezentowej w księgarni internetowej – wartość karty odlicza się tylko od wartości kupowanych Towarów (włożonych do internetowego koszyka), nie odlicza się od kosztów wysyłki. Koszty wysyłki sa doliczane do zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego

6. Użytkownik może posłużyć się Kartą Prezentową tylko jeden raz do upływu terminu ważności Karty.

7. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Prezentowej w przypadku upływu terminu ważności Karty.
 

IV. Rodzaj, aktywacja i doładowywanie Kart Prezentowych

1. Karty Prezentowe są kartami tylko i wyłącznie na okaziciela.

2. Aktywacja Karty Prezentowej następuje z chwilą wydania Nabywcy Karty po uiszczeniu przez niego płatności.

3. Karta Prezentowa jest ważna i aktywna w okresie od wydania karty do daty upływu jej ważności oznaczonej na rewersie karty. Okres ważności i aktywności Karty nie może zostać przedłużony.

4. Karta Prezentowa nie może być doładowywana.
 

V. Rozliczenia i reklamacje Kart Prezentowych


1. Nabywca w chwili wydania Karty Prezentowej otrzymuje Fakturę VAT, potwierdzający nabycie oraz wartość nominalną nabywanej Karty Prezentowej.

2. Wszelkie reklamacje związane z użyciem Karty Prezentowej w Sklepie Wydawcy będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

3. Reklamacje mogą być składane bezpośrednio w Księgarni Wydawcy, w godzinach jej otwarcia lub listownie na adres biura Wydawcy lub elektronicznie na adres ksiegarnia@pwm.com.pl.

4. Reklamacje dotyczące zakupionych Towarów mogą być składane na zasadach ogólnych, żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie organicza praw przysługujących konsumentom na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 

VI. Postanowienia końcowe

1. Wyciąg istotnych postanowień niniejszego Regulaminu zamieszczony jest na opakowaniu Karty Prezentowej. Pełna treść Regulaminu zamieszczona jest na stronie internetowej www.pwm.com.pl oraz dostępna w Księgarni. Nabywca poprzez przyjęcie Karty Prezentowej oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje tą treść i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w niej zapisów. Użytkownik Karty Prezentowej, jest zobowiązany do poinformowania kolejnego użytkownika, któremu przekazuje Kartę, o niniejszym Regulaminie, a w szczególności o tym, że: Karta może być zrealizowana wyłącznie w Księgarni Wydawcy, Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne, w określonej dacie upływa ważność Karty, a także o możliwości zapoznania się z Regulaminem pod adresem www.pwm.com.pl oraz w Księgarni Wydawcy. Każdy Użytkownik nie będący Nabywcą poprzez przyjęcie Karty Prezentowej oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.

2. Wydanie Karty Prezentowej nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

3. Karta Prezentowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Karta Prezentowa jest elektroniczną formą bonu towarowego.

4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Wyciąg z istotnych postanowień niniejszego Regulaminu przekazywana jest Nabywcy wraz z Kartą Prezentową, a ponadto jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.pwm.com.pl oraz w Księgarni Wydawcy. Wydawca ma obowiązek przekazania Użytkownikowi, na każde jego żądanie, Regulaminu w formie pisemnej.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Prezentowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Księgarni Wydawcy oraz na stronie internetowej www.pwm.com.pl.

7. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Prezentowych wydanych do dnia zmiany Regulaminu.