PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Czerwiec 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)
2020-06-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup komputerów przenośnych, stacji roboczej i komputerów 2 w 1 (All in One)

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 556136-N-2020

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.13.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia II kwartał 2020 oraz nowości
2020-06-18

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia II kwartał 2020 oraz nowości

Numer referencyjny sprawy ZZP.261.12.2020

UWAGA: W związku z zauważonym brakiem w dokumentacji zał. nr 8  - wykaz usług Zamawiający w dniu 23.06.2020 udostępnia brakujący formularz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych
2020-06-05

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 547942-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.09.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych.
2020-06-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: "Świadczenie na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego usług kurierskich krajowych i zagranicznych"

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.03.2020

W dniu 5.06. Zamawiający zaktualizował załącznik nr 1 Formularz oferty

UWAGA: Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22 czerwca 2020 r. do godz. 11:00