PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Regulamin newsletteraRegulamin newslettera, zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązku stron usługi świadczonej elektronicznie za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem www.pwm.com.pl.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwanej dalej „k.c.”).

Opracowanie Regulaminu jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy z Administratorem na warunkach określonych w Regulaminie.

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
1.Definicje
1. Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
a) Informacja handlowa – informacja handlowa, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);
b) Newsletter – wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.):
c) Regulamin – Regulamin Newslettera;
d) Administrator – Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą przy ulicy Krasińskiego 11a, 31-111 w Krakowie
e) Użytkownik- osoba, która zapisała się na usługę Newsletter;
f) Usługa – usługa Newsletter;

Rozdział 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
1.Zakres usług
1. Usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Newslettera polegają na:
• otrzymywaniu Newslettera zawierającego informacje marketingowe, a w szczególności informacje handlowe o usługach Administratora;
• otrzymywaniu od Administratora informacji o promocjach, wydarzeniach, koncertach, aktualnościach związanych z muzyką i działalnością Polskiego Wydawnictwa Muzycznego;
• możliwości dołączenia do promocji Klubu Stałego Klienta PWM na zasadach określonych w Regulaminie Klubu Stałego Klienta;
2. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu rejestracyjnym dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Z tą chwilą Administrator staje się zobowiązany do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

Rozdział 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik:
a) komputer z dostępem do Internetu,
b) dostęp do poczty elektronicznej,
c) przeglądarka internetowa,
d) włączenie w przeglądarce internetowej cookies oraz javascript.

2. Stosowane przez Administratora systemy i aplikacje zapewniają wysoki standard bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Użytkownik powinien być jednak świadomy, że korzystanie z usługi Newsletter wymaga korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej (Internetu), co wiąże się ze wzrostem ryzyka wystąpienia następujących zagrożeń:
a) możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
b) obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika; wirusy mogą być mniej lub bardziej szkodliwe dla systemu operacyjnego, w którym się znajdują, nośnikiem tego rodzaju oprogramowania mogą być załączniki do poczty elektronicznej;
c) obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania, w tym wypadku brak właściwej obsługi (uaktualnianie oprogramowania) systemu informatycznego przez Użytkownika może doprowadzić do skutecznego ataku robaka internetowego;
d) możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, to jest oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
e) możliwość bycia narażonym na cracking (łamanie zabezpieczeń) lub phishing (łowienie haseł).
f) sniffing – niedozwolony podsłuch, inny niż mieszczący się w granicach pojęcia cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu sniffera – programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci;
g) możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika;

Rozdział 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Warunki zawarcia Umowy
a) Umowę o Usługi mogą zawrzeć osoby, które podały swój adres e-mail w formularzu rejestracyjnym, zaakceptowały Regulamin oraz potwierdziły swój adres mail;
b) Adresy niepotwierdzone w ciągu 30 dni od zapisu będą trwale usuwane z bazy.
c) Formularz rejestracyjny wypełniany przez osobę, która zamierza korzystać z Usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej,
2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić, w szczególności:
a) na żądanie Użytkownika, w każdym czasie, a szczególnie poprzez użycie odpowiedniego przycisku znajdującego się w stopce każdego z Newsletterów;
b) z inicjatywy Administratora, w razie nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków wymaganych przez Regulamin.
c) Wskutek rozwiązania Umowy

3. Rezygnacja przez Użytkownika z udziału lub wygaśnięcie uczestnictwa w promocji „Klub Stałego Klienta” nie powoduje rozwiązania niniejszej Umowy.
4. Rozwiązanie niniejszej Umowy nie powoduje cofnięcia zgody na przesyłanie informacji handlowej. Cofnięcie zgody może być dokonane w jakiejkolwiek formie, w szczególności poprzez przesłanie żądania na adres newsletter@pwm.com.pl. Wycofanie zgody nie wpywa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
5. Administrator zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia usługi Newsletter, bez podania przyczyn za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.

Rozdział 5. Ochrona danych osobowych, poufność, prawa autorskie, komentarze
1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą przy ulicy Krasińskiego 11a, 31-111 w Krakowie.
2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu email: iod@pwm.com.pl
3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu świadczenia usługi Newsletter na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO”), w związku z akceptacją regulaminu. PWM dąży do ciągłego ulepszania usług, dlatego dostarczamy tylko interesujące i spersonalizowane informacje i aby to osiągnąć możemy korzystać z profilowania. W przypadku profilowania podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji w zakresie potrzeb i zainteresowań.
4. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.
6. Dane Użytkowników mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie PWM, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. usługi, m. in. podmiotom świadczącym na rzecz PWM usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą zostać również udostępnione, ale wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przetwarzane w określonym celu do momentu jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem. Ponadto, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jeżeli zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania.
8. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem korzystając z podanego adresu e –mail: newsletter@pwm.com.pl
9. Bezpieczeństwo danych jest dla PWM priorytetem, jeśli jednak Użytkownik uzna, że przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Rozdział 6. Tryb postępowania reklamacyjnego, kontakty z użytkownikiem, komunikaty informacyjne i reklamowe, zmiany regulaminu
1. Postępowanie reklamacyjne Administrator zobowiązuje się usunąć w rozsądnym technicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newslettera w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości poprzez przesłanie pod adres: newsletter@pwm.com.pl
2.Tryb zmiany Regulaminu
1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Informacje o zmianie Regulaminu, będą komunikowane Użytkownikom poprzez indywidualną przesyłkę elektroniczną skierowaną bezpośrednio do takiej osoby.
3. Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie głównej.

Rozdział 7. Postanowienia końcowe
1. Prawo i sąd właściwy Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
2. Wykładnia postanowień Regulaminu Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

 

Plik do pobrania.

 

Załączniki do pobrania: