PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCIPolskie Wydawnictwo Muzyczne zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pwm.com.pl

Data publikacji serwisu internetowego: grudzień 2014

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2023

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów ze względu na brak w części filmów napisów oraz brak audiodeskrypcji dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zdjęcia i grafiki w serwisie nie posiadają alternatywnych opisów, ich treść jest nie jest dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na urządzeniach mobilnych. 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.

Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

Linki prowadzące do podstron serwisów otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w osobnym oknie. 

Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności (używać maksymalnie dwóch kolorów i nie stosować kapitalijek).

Powodem niedostosowania niektórych elementów jest ingerencja w grafikę strony, która powodowałaby całkowite przebudowanie modułu www.

Oświadczenie sporządzono dnia 20.09.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

KONTAKT

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest it@pwm.com.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer +48124227044. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link: https://www.rpo.gov.pl/)
 
 
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Polskie Wydawnictwo Muzyczne mieści się w lokalizacjach:


Al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków

1. Dojazd: możliwość skorzystania z parkingu od ul. Wygody (do uzgodnienia, tel. +48 124227044), dojazd komunikacją miejską: przystanki: Jubilat, Muzeum Narodowe (w rozkładzie jazdy autobusów i tramwajów poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe). Wjazd na parking: automatyczna brama otwierana przez pracownika Recepcji/Ochrony.

2. Główne wejście do budynku: próg przed wejściem, możliwość skorzystania z dzwonka i poproszenia o pomoc, wejście do budynku od strony parkingu: brak progu, możliwość wjazdu wózka inwalidzkiego przez ręcznie otwierane dwuskrzydłowe drzwi.

3. Stanowisko Recepcji/Ochrony znajduje się po lewej stronie, zaraz przy głównym wejściu do budynku. Stanowisko obsadzone jest całodobowo.

4. W budynku znajduje się winda, między poziomem 0 a 4 piętrem. Drzwi windy otwierane są ręcznie.

5. Korytarze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

6. Toaleta nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

8. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.


Ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa

1. Dojazd: brak możliwości skorzystania z parkingu – parking miejski płatny.

2. Wejście do budynku: brak progów i schodów, wejście od strony ulicy. Dostępny dzwonek.

3. Recepcja znajduje się na wprost po wejściu do budynku.

4. W budynku znajdują się dwie windy, między poziomem -1 a 5 piętrem.

5. Korytarze są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się dla osób na wózkach.

6. Toaleta na parterze jest dostępna dla osób na wózkach.

7. Brak możliwości skorzystania z języka migowego na miejscu lub online. Brak pętli indukcyjnej.

8. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz budynku w obecności psa przewodnika.


Trwają prace nad modernizacją dostępu cyfrowego strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Trwają prace nad budową nowego serwisu internetowego www.pwm.com.pl, które będą w pełni spełniać warunki dostępności cyfrowej.