PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

TUTTI.pl - regulamin 

tutti.pl


 


Regulamin uczestnictwa w projekcie promującym wykonania muzyki polskiej TUTTI.pl

 

 

Spis treści:

 

I. Strategiczne cele projektu TUTTI.pl

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu TUTTI.pl

III. Przedmiot projektu

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie

V. Terminarz

VI. Tryb składania wniosków

VII. Ocena wniosków

VIII. Warunki realizacji przedsięwzięcia

IX. Tryb składania odwołań

X. Warunki rozliczenia dofinansowania

XI. Zobowiązania beneficjentów projektu TUTTI.pl

XII. Zmiany w pozytywnie rozpatrzonym wniosku


 

I. Strategiczne cele projektu TUTTI.pl

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dalej „PWM”, wypełniając misję gromadzenia, utrwalania i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultury muzycznej oraz wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego środowiska muzycznego realizuje projekt pod nazwą TUTTI.pl, którego celem jest wspieranie wykonań muzyki polskiej. Program projektu przygotowanego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany jest do wszystkich zespołów i orkiestr polskich wykonujących swoje cele statutowe, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, szkolnych i akademickich, oraz do wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się organizowaniem koncertów, festiwali, nagrań i nadań muzyki polskiej.

Celem projektu jest w szczególności:

– umożliwienie polskim instytucjom, działającym w obszarze kultury muzycznej, korzystania w pełnym zakresie z materiałów wykonawczych do utworów z katalogu PWM,

– zwiększenie obecności dzieł polskich w repertuarze orkiestr i instytucji muzycznych,

– ochrona i odbudowa materialnego dziedzictwa, jakim są materiały wykonawcze.

 

Budżet projektu określany jest każdorazowo na dany rok.

 

 

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach projektu TUTTI.pl

 

O dofinansowanie w ramach projektu TUTTI.pl mogą ubiegać się podmioty ze 100% kapitałem polskim oraz działające zgodnie z prawem polskim, tj.:

a. filharmonie,

b. orkiestry,

c. teatry muzyczne i operowe,

d. instytucje państwowe i spółki Skarbu Państwa,

e. instytucje samorządowe,

f. szkoły muzyczne I i II stopnia,

g. wyższe szkoły muzyczne i niemuzyczne,

h. stowarzyszenia i fundacje,

i. agencje muzyczne,

j. instytuty,

k. ambasady i konsulaty RP,

l. kościoły i związki wyznaniowe.

 

 

III. Przedmiot projektu

 

1. Projekt TUTTI.pl obejmuje w szczególności:

a. wykonania muzyki polskiej:

– dokonywane przez polskie zespoły i orkiestry na terytorium Polski lub za granicą,

– dokonywane przez zespoły i orkiestry zagraniczne, ale organizowane i finansowane przez podmioty prawa polskiego,

b. utwory kompozytorów polskich znajdujące się w katalogu wypożyczeniowym PWM:

– utwory chronione, do których PWM posiada autorskie, prawa majątkowe oraz jest właścicielem materiałów wykonawczych,

– utwory z domeny publicznej, do których PWM posiada prawo własności materiałów wykonawczych,

c. utwory kompozytorów polskich, które na mocy porozumień z kompozytorami będą włączone do katalogu PWM.

 

2. Wykonania muzyki polskiej podlegające dofinansowaniu dzięki projektowi TUTTI.pl obejmują:

a. wykonania koncertowe i wystawienia sceniczne w ramach realizacji programu instytucji muzycznych na dany sezon, na festiwalach i innych podobnych imprezach muzycznych,

b. audialne i audiowizualne nagrania (utrwalenia) wykonań utworów na koncertach i przedstawieniach, utrwalenia studyjne, utrwalenia dokonane w celach dokumentacyjnych, w celach transmisji i/lub wielokrotnych emisji radiowych, telewizyjnych lub internetowych, oraz w celu czasowej prezentacji w Internecie,

c. utrwalenia utworów celem wydania płyt CD/DVD lub dystrybucji plików mp3,

d. wykonania w ramach zajęć dydaktycznych takich jak warsztaty, próby orkiestr szkolnych itp., o ile związane są z co najmniej jednym wykonaniem publicznym i/lub utrwaleniem.

 

3. W przypadku audiowizualnych utrwaleń utworów chronionych oraz użycia ich w TV, Internecie lub do wydania płyty DVD konieczne jest uzyskanie licencji na użycie utworu na dodatkowym polu eksploatacji. Opłata licencyjna również podlega dofinansowaniu w ramach TUTTI.pl.

 

4. Wykaz utworów objętych dofinansowaniem w ramach projektu TUTTI.pl stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej www.tutti.pwm.com.pl. Wyjątek stanowią audiowizualne utrwalenia utworów Henryka Mikołaja Góreckiego. Udzielanie licencji w tym zakresie nie leży w gestii PWM, w związku z tym nie podlega dofinansowaniu.

 

 

IV. Warunki uczestnictwa w projekcie

 

1. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie wniosku (lub wniosków) opisującego planowane wykonanie (lub wykonania) wybranych utworów oraz wypożyczenie materiałów wykonawczych PWM.

 

2. Przyjmuje się, że planowane wydarzenia zgłaszane do TUTTI.pl mogą obejmować wykonania utworów znajdujących się w wykazie (por. III 4) w ramach:

– koncertu, także abonamentowego, i jego ewentualnych powtórzeń,

– serii koncertów, np. podczas tournées kilku koncertów w ramach jednego abonamentu, itp.,

– koncertu lub serii koncertów edukacyjnych,

– koncertów szkolnych,

– koncertów dyplomowych,

– koncertów festiwalowych,

– nagrania do płyty CD/DVD.

 

Do zgłoszenia mogą być włączane również:

– pojedyncze wykonanie sceniczne i jego ewentualne powtórzenia,

– kilka wykonań scenicznych w ramach sezonu,

– rejestracja radiowa (rejestracja koncertu lub nagranie archiwalne),

– rejestracja telewizyjna (rejestracja koncertu lub przedstawienia),

– prezentacja w Internecie.

 

3. W przypadku audiowizualnych rejestracji utworów chronionych wycena stanowiąca załącznik do wniosku zawiera również wycenę licencji na użycie utworu na dodatkowym polu eksploatacji.

 

4. W danej edycji projektu podmiot zainteresowany może złożyć dowolną liczbę wniosków.

 

5. Wydarzenie nie może otrzymać dofinansowania, jeżeli przyznano już na ten cel środki na pokrycie kosztów wypożyczenia materiałów wykonawczych z programów MKiDN.

 

 

V. Terminarz

 

1. W ramach każdorocznej edycji TUTTI.pl przewiduje się dwa nabory wniosków, wiosenny i jesienny. Daty każdego naboru zostaną podane do wiadomości nie później niż 30 dni przed jego rozpoczęciem, na stronie pwm.com.pl oraz tutti.pwm.com.pl.

 

2. Każda edycja TUTTI.pl obejmuje wydarzenia zaplanowane w kolejnym sezonie artystycznym, t.j. od 1. września do 31. sierpnia. Wnioski zgłaszane w naborze wiosennym powinny obejmować wydarzenia odbywające się w ciągu pierwszych 6 miesięcy sezonu, t.j. od 1. września do 28. (lub 29.) lutego; wnioski zgłaszane w naborze jesiennym powinny obejmować wydarzenia z drugiej połowy sezonu, t.j. od 1. marca do 31. sierpnia.

 

3. Termin ogłoszenia wyników zostanie podany w momencie ogłoszenia naboru. Przewiduje się, że procedura oceny wniosków powinna zakończyć się w ciągu 30 dni od daty zamknięcia naboru.

 

4. W przypadku niewyczerpania limitu środków organizator może przyznać dofinansowanie dodatkowym wydarzeniom.

 

 

VI. Tryb składania wniosków

 

1. Wniosek powinien zawierać następujące, prawidłowo wypełnione formularze, które należy pobrać ze strony internetowej organizatora www.tutti.pwm.com.pl:

a. WNIOSEK (opis planowanego wydarzenia),

b. PROGRAM (dane utworu oraz rodzaj wykorzystania materiałów wykonawczych),

c. WYCENA (wycena kosztów netto wypożyczenia materiałów wykonawczych i/lub licencji)

 

oraz załączniki:

– Oświadczenie o braku innego dofinansowania (potwierdzenie, że na dofinansowanie kosztów wypożyczenia materiałów orkiestrowych do zgłaszanego we wniosku wydarzenia nie zostały wcześniej przyznane środki z jakiegokolwiek programu MKiDN),

– Oświadczenie o braku zaległości płatniczych (oświadczenie składającego wniosek o braku zaległości w rozliczeniach z PWM).

 

2. Przy kalkulacji wysokości dofinansowania należy skorzystać z tabeli wyceny znajdującej się w formularzu WYCENA. Ze względu na preferencyjne stawki dla jednostek edukacyjnych, szkół muzycznych i uczelni wyższych przewidziano odrębny formularz. Szczegółowy wykaz utworów wchodzących w zakres przedsięwzięcia jest dostępny na stronie internetowej www.tutti.pwm.com.pl.

 

3. W przypadkach planowanych wykonań scenicznych, utrwaleń w celu produkcji płyt CD/DVD lub innego wykorzystania materiałów wykonawczych, które nie zostało uwzględnione w tabeli WYCENA, wnioskodawca może uzyskać wycenę bezpośrednio w Oddziale PWM Warszawa – Dziale Zbiorów Nutowych, na zasadach określonych w Ogólnych warunkach wypożyczeń Działu Zbiorów Nutowych PWM, dostępnych na stronie www.pwm.com.pl. Otrzymaną wycenę należy również wpisać do formularza stanowiącego część składową wniosku.

 

4. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować, opatrzyć podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań oraz stosownymi pieczęciami i przesłać na adres:

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Oddział w Warszawie – Dział Zbiorów Nutowych

ul. Fredry 8

00-097 Warszawa

w kopercie opatrzonej dopiskiem: TUTTI.pl

 

5. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do Oddziału PWM w Warszawie. Wnioski zawierające uchybienia formalne będą odrzucane.

 

6. Po otrzymaniu wniosku i sprawdzeniu go od strony formalnej przez koordynatora TUTTI.pl, podmiot ubiegający się o dofinansowanie otrzymuje potwierdzenie przekazania wniosku do oceny merytorycznej drogą mailową, na adres podany we wniosku, lub informację o uchybieniach formalnych i formie ich usunięcia zgodnie z pkt VI.8 i VI.9 niniejszego Regulaminu.

 

7. Koordynatorem projektu z ramienia PWM jest Justyna Neuer-Luboradzka. Adres mailowy do kontaktu z koordynatorem: tutti@pwm.com.pl.

 

8. W razie stwierdzenia przez PWM uchybień formalnych wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia ich w terminie 7 dni od daty wysłania informacji przez koordynatora projektu. O przyjęciu uzupełnienia decyduje data stempla pocztowego lub otrzymania informacji mailowej. Dopuszcza się przyjęcie skanu uzupełnionego w zakresie formalnym wniosku drogą elektroniczną, o ile wniosek w wersji papierowej zostanie również wysłany, zgodnie z przewidzianym terminem.

 

9. Za uchybienia formalne uznaje się:

a. brak podpisu osób uprawnionych,

b. brak pieczęci,

c. błędny NIP lub REGON,

d. brak wymaganych załączników,

e. błędne wypełnienie któregokolwiek z formularzy składających się na wniosek (por.VI.1).

 

 

VII. Ocena wniosków

 

1. Merytoryczną oceną wniosków i dokonaniem wyboru wydarzeń otrzymujących wsparcie z budżetu TUTTI.pl zajmować się będzie powołany przez organizatora projektu zespół sterujący, składający się z następujących ekspertów:

a. przedstawiciel Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich,

b. przedstawiciel Związku Kompozytorów Polskich,

c. przedstawiciel środowiska muzykologicznego,

d. przedstawiciel zespołów artystycznych Polskiego Radia,

e. Dyrektor-Redaktor Naczelny PWM.

 

2. Skład osobowy zespołu sterującego pozostaje niejawny do czasu zakończenia procedury oceny i kwalifikacji wniosków.

 

3. Wnioski oceniane są według następujących kryteriów:

 

a. formalnych:

– staranność przygotowania wniosku, w tym poprawność, szczegółowość i przejrzystość opisu wydarzenia oraz harmonogramu,

– relacja między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania wydarzenia,

– terminowość regulowania płatności na rzecz PWM,

 

b. merytorycznych:

– spójność oraz oryginalność artystycznej koncepcji zgłoszenia,

– dobór utworów, z uwzględnieniem:

dzieł rzadko wykonywanych i zapomnianych,

dzieł o szczególnej wartości w historii muzyki i kultury polskiej,

dzieł szczególnie wymagających ze względu na nietypowy i/lub zwiększony aparat wykonawczy,

– edukacyjny charakter zgłaszanego wydarzenia, a zwłaszcza w przypadku gdy:

krąg odbiorców uwzględnia dzieci i młodzież,

wydarzenie adresowane jest do odbiorców mających utrudniony dostęp do regularnego uczestnictwa w koncertach/spektaklach „na żywo”,

wydarzenie organizowane jest przez szkołę,

wykonawcą jest orkiestra szkolna,

– forma przekazu, a zwłaszcza:

innowacyjne metody prezentacji – np. zaprezentowanie dzieła koncertowego w wersji scenicznej, włączenie multimediów itp.,

dokonanie rejestracji audio/audio-wideo wykonania w celu udostępnienia szerszej publiczności, a zwłaszcza w celu udostępnienia w Internecie i do celów promocyjnych PWM.

 

4. Szczegółowy opis kryteriów oceny wraz z przewidzianą maksymalną punktacją jest dostępny na stronie www.tutti.pwm.com.pl i stanowi załącznik do Regulaminu.

 

5. Przyjmuje się, że dofinansowaniu podlegają wnioski, które otrzymały nie mniej niż 60 punktów. W razie większej liczby zakwalifikowanych wniosków, dofinansowanie otrzymują wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów – do wyczerpania budżetu przedsięwzięcia.

 

6. Listy wniosków: rozpatrzonych pozytywnie, rozpatrzonych negatywnie, odrzuconych z powodów formalnych, wniosków, które uzyskały co najmniej 50 punktów, zostaną opublikowane na stronie www.tutti.pwm.com.pl w ciągu 30 dni od daty zakończenia naboru.

 

7. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków nie wyczerpuje budżetu przewidzianego na dany rok (por. VIII 1.), Dyrektor-Redaktor Naczelny PWM może zarządzić dodatkowy nabór we wskazanym przez siebie terminie. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie ogłoszona z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

8. Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie wykonania utworów nowych, których prawykonanie przewidziane jest na objętą naborem część sezonu, pod warunkiem, że:

a. utwór zostanie włączony do katalogu wypożyczeniowego PWM,

b. zespół sterujący, po zapoznaniu się z programem wydarzenia, zarekomenduje Dyrektoro-wi-Redaktorowi Naczelnemu PWM dofinansowanie planowanego prawykonania.

 

 

VIII. Warunki realizacji projektu


1. Budżet wspierający projekt TUTTI.pl, obejmujący opłaty z tytułu wypożyczeń jest każdorazowo podawany przy ogłaszaniu naboru wniosków.

 

2. Dofinansowanie w ramach projektu TUTTI.pl realizowane jest w postaci rabatu w wysokości 70% opłaty wynikającej z tytułu wypożyczenia materiałów wykonawczych, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem; rabat udzielany jest od kwoty uwzględnionej w formularzu wyceny.

 

3. W przypadku, gdy w ramach zgłoszonego do prrojektu wydarzenia zaplanowano jakiekolwiek utrwalenie, dofinansowanie wniosku uzależnia się od spełnienia następujących warunków:

a. prezentacji dokonanego utrwalenia w Internecie wyłącznie na uzgodnionych stronach/kanałach,

b. ograniczenia czasu prezentacji utworu chronionego, tj. do którego autorskie prawa majątkowe nie wygasły, do 3 lat od momentu udostępnienia,

c. przekazania utrwalenia – o ile uzgodniono w umowie przekazanie dokonanego utrwalenia organizatorowi – nie później niż w ciągu 30 dni od daty wydarzenia, wraz z prawem do korzystania z utrwalenia w celach promocyjnych, m.in. na stronie internetowej organizatora, serwisie PWM VIP, do produkcji promocyjnego CD, katalogu „dźwiękowego” kompozytora.

 

4. W przypadku dofinansowania zgłoszeń obejmujących utrwalenie wykonania oraz wykorzystanie tego utrwalenia do transmisji/emisji radiowych i telewizyjnych lub do produkcji płyty CD/DVD, beneficjent projektu zobowiązany jest do:

a. dopilnowania, aby transmisja/emisja RTV odbyła się nie później niż 12 miesięcy od daty koncertu lub nagrania studyjnego,

b. płyta CD/DVD została wydana nie później niż 12 miesięcy od daty utrwalenia.

 

5. Dopuszcza się następujące dodatkowe warunki realizacji dofinansowania:

a. w szczególnych wypadkach beneficjent TUTTI.pl może dokonać zmiany w organizacji dofinansowanego wydarzenia, tj. zmiany daty lub miejsca, po zaakceptowaniu jej przez Dyrektora-Redaktora Naczelnego PWM,

b. w wyjątkowych wypadkach beneficjent TUTTI.pl może dokonać zmiany w programie wydarzenia; zmiana taka, dotycząca utworu lub wykonawcy, musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez członków zespołu sterującego i zaakceptowana przez Dyrektora-Redaktora Naczelnego PWM.

 

6. Termin dostarczenia materiałów wykonawczych koniecznych do realizacji zaakceptowanych wniosków powinien być ustalany w trybie roboczym z Działem Zbiorów Nutowych PWM. O ile beneficjent nie zgłosi inaczej, dostarczony zostanie komplet: 1 partytura, komplet głosów orkiestrowych, zgodny z partyturą, 60 głosów chórowych (dla utworów instrumentalno-wokalnych). Całość materiałów wykonawczych zostanie dostarczona 30 dni przed terminem koncertu lub spektaklu.

 

 

IX. Tryb składania odwołań

 

1. Możliwość złożenia odwołania przysługuje podmiotom, których wnioski uzyskały nie mniej niż 50 punktów.

 

2. Odwołanie można składać wyłącznie elektronicznie, na adres mailowy tutti@pwm.com.pl, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników.

 

3. Odwołanie będzie rozpatrzone przez organizatora w terminie do 14 dni od daty złożenia odwołania.

 

 

X. Warunki rozliczenia dofinansowania

 

1. Rozliczenie dofinansowania odbywa się na podstawie faktur wystawianych przez Oddział PWM w Warszawie – Dział Zbiorów Nutowych. Kwota rabatu uwidoczniona na fakturze jest jednoznaczna z kwotą dofinansowania.

 

2. Wszelkie formalności związane z obsługą prawno-finansową dofinansowanego wniosku, tzn. zawarcie umowy, wysyłka materiałów do klienta (niezależnie od daty planowanego wydarzenia) i wystawienie faktur związanych z realizacją zawartych umów są realizowane zgodnie z zasadami Ogólnych warunków wypożyczeń Działu Zbiorów Nutowych PWM. Za termin realizacji usługi przyjmuje się datę wysyłki materiałów do klienta.

 

 

XI. Zobowiązania beneficjentów projektu TUTTI.pl

 

1. Każdy beneficjent projektu zobowiązany jest do zawarcia z organizatorem umowy, oddzielnie dla każdego dofinansowanego Zgłoszenia.

 

2. Korzystanie z dofinansowania w postaci rabatu w ramach TUTTI.pl związane jest z następującymi obowiązkami beneficjentów:

a. zamieszczeniem logotypu PWM i TUTTI.pl w produkowanych do wydarzenia materiałach promocyjnych, po zaakceptowaniu ich przez PWM, takich jak:

– program koncertu,

– plakat, billboard, citylight, banner, ulotka, zaproszenie, itp.,

b. zamieszczeniem logotypu PWM i TUTTI.pl, po zaakceptowaniu ich przez PWM, na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada stronę internetową,

c. udostępnieniem informacji o współorganizacji wydarzenia przez PWM w ramach projektu TUTTI.pl w programie i innych materiałach promocyjnych, na stronie internetowej beneficjenta (jw.) oraz podczas zapowiedzi koncertu (jeśli będzie realizowana), o treści: Koncert/spektakl/realizacja płyty pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach projektu TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.,

d. zamieszczeniem logotypu PWM i TUTTI.pl, po zaakceptowaniu przez PWM, oraz udostępnieniem informacji o współorganizacji wydarzenia przez PWM w ramach projektu TUTTI.pl w książeczkach programowych płyt CD/DVD oraz w napisach kończących transmisje internetowe i telewizyjne,

e. sporządzeniem dokumentacji zdjęciowej dofinansowywanych koncertów, spektakli i nagrań oraz przekazaniem jej PWM w postaci elektronicznej w ciągu 30 dni od daty wydarzenia (format .jpg/.jpeg lub .tif/.tiff, rozdzielczość 1920×1271 px lub wyższa),

f. przekazaniem PWM materiałów promocyjnych koncertu dla celów archiwalnych, w szczególności: programu, plakatu, ulotki informującej, reklamy w formie cyfrowej.

 

3. W sprawie akceptacji zamieszczanych logotypów i treści udostępnianych informacji, a także w sprawie przekazania materiałów należy kontaktować się z Justyną Pieszczek-Zadańską, adres mailowy: justyna_pieszczek@pwm.com.pl lub z koordynatorem TUTTI.pl.

 

4. Organizator wydarzenia zobowiązany jest również do:

a. umożliwienia prezentacji materiałów promocyjnych PWM, w szczególności typu roll-up,

b. umożliwienia zamieszczenia dostarczonej przez PWM całostronicowej informacji o działalności statutowej PWM w programie koncertu/spektaklu lub w omówieniu płyty,

c. umożliwienia prezentacji spotu lub reklam przygotowanych przez PWM na ekranach dostępnych w miejscu wydarzenia,

d. zapewnienia prawa do wykorzystywania przesłanych fotografii w obszarach: promocyjnym, informacyjnym i archiwalnym PWM.

 

 

XII. Zmiany w pozytywnie rozpatrzonym wniosku

 

1. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się wprowadzenie zmian w pozytywnie rozpatrzonym wniosku, o ile nie są one sprzeczne z regulaminem i dotyczą:

– daty wydarzenia,

– miejsca koncertu,

– wykonawców.

 

2. Każda tego rodzaju zmiana powinna zostać zgłoszona pisemnie, drogą mailową lub listownie, na ręce koordynatora TUTTI.pl. Koordynator jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania zgłoszenia i poinformowania o nim Dyrektora-Redaktora Naczelnego PWM.

 

3. W wypadku gdy beneficjent TUTTI.pl z przyczyn niezależnych lub losowych zmuszony jest zmienić program dofinansowanego koncertu, uzyskanie dofinansowania na wypożyczenie materiałów wykonawczych utworu innego niż zaakceptowany przez Zespół Sterujący możliwe jest wyłącznie po rozpatrzeniu pisemnego wniosku przez Dyrektora-Redaktora Naczelnego PWM.

 

4. Wniosek o dofinansowanie zmienionego programu powinien zostać złożony nie później niż 30 dni przed datą koncertu, którego dotyczy. Przed podjęciem decyzji Dyrektor-Redaktor Naczelny PWM może zasięgnąć opinii ekspertów TUTTI.pl. Decyzja jest komunikowana pisemnie, drogą mailową lub listową.

 

5. W wypadku gdy beneficjent TUTTI.pl rezygnuje z realizacji dofinansowanego wydarzenia, zobowiązany jest do pisemnego poinformowania o tym fakcie, drogą mailową lub pisemnie, koordynatora TUTTI.pl. W przypadku rezygnacji zastosowanie znajduje pkt.VII 3 Ogólnych zasad wypożyczeń Działu Zbiorów Nutowych PWM.

 

 

 

tutti.pl