PWM

Szukaj
Zaawansowane

TUTTI.pl - regulamin 

tutti.plRegulamin uczestnictwa w przedsięwzięciu promującym wykonania muzyki polskiej TUTTI.pl 2018
 

 

Spis treści:

 

I. Strategiczne cele przedsięwzięcia TUTTI.pl

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl

III. Przedmiot przedsięwzięcia

IV. Warunki uczestnictwa w przedsięwzięciu

V. Terminarz

VI. Tryb składania wniosków

VII. Ocena wniosków

VIII. Warunki realizacji przedsięwzięcia

IX. Tryb składania odwołań

 

 

I. Strategiczne cele przedsięwzięcia TUTTI.pl

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, dalej „PWM”, wypełniając misję gromadzenia, utrwalania i upowszechniania polskiego dziedzictwa kultury muzycznej oraz wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego środowiska muzycznego realizuje przedsięwzięcie pod nazwą TUTTI.pl, którego celem jest wspieranie wykonań muzyki polskiej. Program przedsięwzięcia przygotowanego we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany jest do wszystkich zespołów i orkiestr polskich wykonujących swoje cele statutowe, profesjonalnych i nieprofesjonalnych, szkolnych i akademickich, oraz do wszystkich organizacji i instytucji zajmujących się organizowaniem koncertów, festiwali, nagrań i nadań muzyki polskiej.

Celem przedsięwzięcia jest w szczególności:

- umożliwienie polskim instytucjom, działającym w obszarze kultury muzycznej, korzystania w pełnym zakresie z materiałów wykonawczych do utworów z katalogu PWM,

- zwiększenie obecności dzieł polskich w repertuarze orkiestr i instytucji muzycznych,

- ochrona i odbudowa materialnego dziedzictwa, jakim są materiały wykonawcze.

 

Dofinansowanie wypożyczeń materiałów orkiestrowych utworów z katalogu PWM odbywa się ze środków własnych PWM przy wsparciu finansowym MKiDN. Budżet przewidziany na rok 2018, obejmujący wypożyczenia do wykonań w sezonie artystycznym 2018/2019, wynosi do 500 tys. zł.

 

 

II. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl

 

O dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl mogą ubiegać się podmioty ze 100% kapitałem polskim oraz działające zgodnie z prawem polskim, tj.:

a. filharmonie,

b. orkiestry,

c. teatry muzyczne i operowe,

d. instytucje państwowe i spółki Skarbu Państwa,

e. instytucje samorządowe,

f. szkoły muzyczne I i II stopnia,

g. wyższe szkoły muzyczne i niemuzyczne,

h. stowarzyszenia i fundacje, i. agencje muzyczne,

j. instytuty,

k. ambasady i konsulaty RP,

l. kościoły i związki wyznaniowe.

 

 

III. Przedmiot przedsięwzięcia

 

1. Przedsięwzięcie TUTTI.pl obejmuje w szczególności:

a. wykonania muzyki polskiej:

- dokonywane przez polskie zespoły i orkiestry na terytorium Polski lub za granicą,

- dokonywane przez zespoły i orkiestry zagraniczne, ale organizowane i finansowane przez podmioty prawa polskiego.

b. utwory kompozytorów polskich znajdujące się w katalogu wypożyczeniowym PWM:

- utwory chronione, do których PWM posiada autorskie, prawa majątkowe oraz jest właścicielem materiałów wykonawczych,

- utwory z domeny publicznej, do których PWM posiada prawo własności materiałów wykonawczych.

c. utwory kompozytorów polskich, które na mocy porozumień z kompozytorami będą włączone do katalogu PWM.

 

2. Wykonania muzyki polskiej podlegające dofinansowaniu dzięki inicjatywie TUTTI.pl obejmują:

a. wykonania koncertowe i wystawienia sceniczne w ramach realizacji programu instytucji muzycznych na dany sezon, na festiwalach i innych podobnych imprezach muzycznych,

b. audialne i audiowizualne nagrania (utrwalenia) wykonań utworów na koncertach i przedstawieniach, utrwalenia studyjne, utrwalenia dokonane w celach dokumentacyjnych, w celach transmisji i/lub wielokrotnych emisji radiowych, telewizyjnych lub internetowych, oraz w celu czasowej prezentacji w Internecie,

c. utrwalenia utworów celem wydania płyt CD/DVD lub dystrybucji plików mp3,

d. wykonania w ramach zajęć dydaktycznych takich jak warsztaty, próby orkiestr szkolnych itp., o ile związane są z co najmniej jednym wykonaniem publicznym i/lub utrwaleniem.

 

3. W przypadku audiowizualnych utrwaleń utworów chronionych oraz użycia ich w TV, Internecie lub do wydania płyty DVD konieczne jest uzyskanie licencji na użycie utworu na dodatkowym polu eksploatacji. Opłata licencyjna również podlega dofinansowaniu w ramach TUTTI.pl.

 

4. Wykaz utworów objętych dofinansowaniem w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie internetowej www.tutti.pwm.com.pl. Wyjątek stanowią audiowizualne utrwalenia utworów Henryka Mikołaja Góreckiego. Udzielanie licencji w tym zakresie nie leży w gestii PWM, w związku z tym nie podlega dofinansowaniu.

 

 

IV. Warunki uczestnictwa w przedsięwzięciu

 

1. Warunkiem uczestnictwa w przedsięwzięciu jest złożenie wniosku (lub wniosków) opisującego planowane wykonanie (lub wykonania) wybranych utworów oraz wypożyczenie materiałów wykonawczych PWM.

 

2. Przyjmuje się, że planowane wydarzenia zgłaszane do TUTTI.pl mogą obejmować wykonania utworów znajdujących się w wykazie (por. III 4) w ramach:

- koncertu, także abonamentowego, i jego ewentualnych powtórzeń, serii koncertów, np. podczas tournées kilku koncertów w ramach jednego abonamentu, itp.,

- koncertu lub serii koncertów edukacyjnych,

- koncertów szkolnych,

- koncertów dyplomowych,

- koncertów festiwalowych,

- nagrania do płyty CD/DVD.

 

Do zgłoszenia mogą być włączane również:

- pojedyncze wykonanie sceniczne i jego ewentualne powtórzenia,

- kilka wykonań scenicznych w ramach sezonu 2018/2019,

- rejestracja radiowa (rejestracja koncertu lub nagranie archiwalne),

- rejestracja telewizyjna (rejestracja koncertu lub przedstawienia),

- prezentacja w Internecie.

 

3. W przypadku audiowizualnych rejestracji utworów chronionych wycena stanowiąca załącznik do wniosku zawiera również wycenę licencji na użycie utworu na dodatkowym polu eksploatacji.

 

4. W danej edycji przedsięwzięcia podmiot zainteresowany może złożyć dowolną liczbę wniosków.

 

5. Wydarzenie nie może otrzymać dofinansowania, jeżeli przyznano już na ten cel środki na pokrycie kosztów wypożyczenia materiałów wykonawczych z programów MKiDN.

 

 

V. Terminarz

 

1. Wnioski o dofinansowanie wykonań w sezonie koncertowym 2018/2019, w okresie 01.09.2018– 31.08.2019, należy składać do 3 kwietnia 2018 roku.

 

2. Rozpatrzenie wniosków oraz ogłoszenie wyników nastąpi do 27 kwietnia 2018 roku.

 

3. W przypadku niewyczerpania limitu środków w ramach pierwszego naboru wniosków, organizator może ogłosić dodatkowy nabór.

 

 

VI. Tryb składania wniosków

 

1. Formularz wniosku wraz z załącznikami jest do pobrania na stronie internetowej organizatora: www.tutti.pwm.com.pl.

 

2. Wniosek powinien zawierać:

a. opis planowanego wydarzenia wraz z wyceną kosztów netto wypożyczenia materiałów i/lub licencji,

b. potwierdzenie, że na dofinansowanie kosztów wypożyczenia materiałów orkiestrowych do zgłaszanego we wniosku wydarzenia nie zostały wcześniej przyznane środki z jakiegokolwiek programu MKiDN,

c. oświadczenie składającego wniosek o braku zaległości w rozliczeniach z PWM.

 

3. Przy kalkulacji wysokości dofinansowania należy skorzystać z tabeli wyceny znajdującej się w formularzu wniosku. Wniosek oraz szczegółowy wykaz utworów wchodzących w zakres przedsięwzięcia są dostępne na stronie internetowej www.tutti.pwm.com.pl.

 

4. W przypadkach planowanych wykonań scenicznych, utrwaleń w celu produkcji płyt CD/DVD lub innego wykorzystania materiałów wykonawczych, które nie zostało uwzględnione w tabeli, wnioskodawca może uzyskać wycenę bezpośrednio w Oddziale PWM Warszawa – Dziale Zbiorów Nutowych, na zasadach określonych w Ogólnych warunkach wypożyczeń Działu Zbiorów Nutowych PWM, dostępnych na stronie www.pwm.com.pl. Otrzymaną wycenę należy również wpisać do formularza stanowiącego załącznik wniosku.

 

5. Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy wydrukować, opatrzyć podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy i zaciągania zobowiązań oraz stosownymi pieczęciami i przesłać na adres:

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Oddział w Warszawie – Dział Zbiorów Nutowych

ul. Fredry 8

00-097 Warszawa

 

w kopercie opatrzonej dopiskiem: TUTTI.pl

 

6. Wniosek (wnioski) należy składać nie później niż do 3 kwietnia 2018 r. O przyjęciu wniosku decyduje data wpłynięcia do Oddziału PWM w Warszawie. Wnioski zawierające uchybienia formalne będą odrzucane.

 

7. Po otrzymaniu wniosku i sprawdzeniu go od strony formalnej przez koordynatora TUTTI.pl, podmiot ubiegający się o dofinansowanie otrzymuje potwierdzenie przekazania wniosku do oceny merytorycznej drogą mailową, na adres podany we wniosku, lub informację o uchybieniach formalnych i formie ich usunięcia zgodnie z pkt 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

 

8. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia PWM jest Justyna Neuer-Luboradzka. Adres mailowy do kontaktu z koordynatorem: tutti@pwm.com.pl.

 

9. W razie stwierdzenia przez PWM uchybień formalnych wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia ich w terminie 7 dni od daty wysłania informacji przez koordynatora przedsięwzięcia. O przyjęciu uzupełnienia decyduje data stempla pocztowego lub otrzymania informacji mailowej. Dopuszcza się przyjęcie skanu uzupełnionego w zakresie formalnym wniosku drogą elektroniczną, o ile wniosek w wersji papierowej zostanie również wysłany, zgodnie z przewidzianym terminem.

 

10. Za uchybienia formalne uznaje się:

a. brak podpisu osób uprawnionych,

b. brak pieczęci,

c. błędny NIP lub REGON,

d. brak wymaganych załączników,

e. błędne wypełnienie wniosku.

 

 

VII. Ocena wniosków

 

1. Merytoryczną oceną wniosków i dokonaniem wyboru wydarzeń otrzymujących wsparcie z budżetu TUTTI.pl zajmować się będzie powołany przez organizatora przedsięwzięcia zespół sterujący, składający się z następujących ekspertów:

a. przedstawiciel Zarządu Zrzeszenia Filharmonii Polskich,

b. przedstawiciel Związku Kompozytorów Polskich,

c. przedstawiciel środowiska muzykologicznego,

d. przedstawiciel zespołów artystycznych Polskiego Radia,

e. Dyrektor – Redaktor Naczelny PWM.

 

2. Posiedzenie zespołu sterującego odbędzie się nie później niż 13.04.2018 roku.

 

3. Skład osobowy zespołu sterującego pozostaje niejawny do czasu zakończenia procedury oceny i kwalifikacji wniosków.

 

4. Wnioski oceniane są według następujących kryteriów:

 

a. formalnych:

- staranność przygotowania wniosku, w tym poprawność, szczegółowość i przejrzystość opisu wydarzenia oraz harmonogramu,

- relacja między wnioskowanym dofinansowaniem a pozostałymi źródłami finansowania wydarzenia,

- terminowość regulowania płatności na rzecz PWM,

 

b. merytorycznych:

- spójność oraz oryginalność artystycznej koncepcji zgłoszenia,

- dobór utworów, z uwzględnieniem:

dzieł rzadko wykonywanych i zapomnianych,

dzieł o szczególnej wartości w historii muzyki i kultury polskiej,

dzieł szczególnie wymagających ze względu na nietypowy i/lub zwiększony aparat wykonawczy,

- edukacyjny charakter zgłaszanego wydarzenia, a zwłaszcza w przypadku gdy:

krąg odbiorców uwzględnia dzieci i młodzież,

wydarzenie adresowane jest do odbiorców mających utrudniony dostęp do regularnego uczestnictwa w koncertach/spektaklach „na żywo”,

wydarzenie organizowane jest przez szkołę,

wykonawcą jest orkiestra szkolna

- forma przekazu, a zwłaszcza innowacyjne metody prezentacji, np. zaprezentowanie dzieła koncertowego w wersji scenicznej, włączenie multimediów itp.,

- dokonanie rejestracji audio/audio-wideo wykonania w celu udostępnienia szerszej publiczności, a zwłaszcza w celu udostępnienia w Internecie i do celów promocyjnych PWM. Szczegółowy opis kryteriów oceny wraz z przewidzianą maksymalną punktacją jest dostępny na stronie www.tutti.pwm.com.pl i stanowi załącznik do Regulaminu.

 

5. Przyjmuje się, że dofinansowaniu podlegają Zgłoszenia, które otrzymały nie mniej niż 60 punktów. W razie większej liczby zakwalifikowanych wniosków, dofinansowanie otrzymują Zgłoszenia, które uzyskały większą liczbę punktów – do wyczerpania budżetu przedsięwzięcia.

 

6. Listy wniosków: rozpatrzonych pozytywnie , rozpatrzonych negatywnie, wykaz wniosków odrzuconych z powodów formalnych, lista wniosków, które uzyskały co najmniej 50 punktów, zostaną opublikowane nie później niż 27 kwietnia 2018 r. na stronie www.tutti.pwm.com.pl.

 

7. W przypadku gdy kwota przeznaczona na dofinansowanie pozytywnie rozpatrzonych wniosków nie wyczerpuje budżetu przewidzianego na dany rok (por. VIII 1.), Dyrektor – Redaktor Naczelny PWM może zarządzić dodatkowy nabór we wskazanym przez siebie terminie. Ogłoszenie dodatkowego naboru wniosków musi być ogłoszone z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 

8. Istnieje również możliwość ubiegania się o dofinansowanie wykonania utworów nowych, których prawykonanie przewidziane jest na sezon 2018/2019, pod warunkiem, że:

a. utwór zostanie włączony do katalogu wypożyczeniowego PWM,

b. zgłoszenie wydarzenia nastąpi przed 01.12.2018 r.,

c. zespół sterujący, po zapoznaniu się z programem wydarzenia, zarekomenduje Dyrektorowi –Redaktorowi Naczelnemu PWM dofinansowanie planowanego prawykonania.VIII. Warunki realizacji przedsięwzięcia

 

1. Budżet wspierający przedsięwzięcie TUTTI.pl, obejmujący opłaty z tytułu wypożyczeń w sezonie 2018/2019, wynosi 500 tys. zł.

 

2. Dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl realizowane jest w postaci rabatu w wysokości 70% opłaty wynikającej z tytułu wypożyczenia materiałów wykonawczych, zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem; rabat udzielany jest od kwoty uwzględnionej w formularzu wyceny.

 

3. W przypadku, gdy w ramach zgłoszonego do przedsięwzięcia wydarzenia zaplanowano jakiekolwiek utrwalenie, dofinansowanie wniosku uzależnia się od spełnienia następujących warunków:

a. prezentacji dokonanego utrwalenia w Internecie wyłącznie na uzgodnionych stronach/kanałach,

b. ograniczenia czasu prezentacji utworu chronionego, tj. do którego autorskie prawa majątkowe nie wygasły, do 3 lat od momentu udostępnienia,

c. przekazania utrwalenia – o ile uzgodniono w umowie przekazanie dokonanego utrwalenia organizatorowi – nie później niż w ciągu 30 dni od daty wydarzenia, wraz z prawem do korzystania z utrwalenia w celach promocyjnych, m.in. na stronie internetowej organizatora, serwisie PWM VIP, do produkcji promocyjnego CD, katalogu „dźwiękowego” kompozytora.

 

4. W przypadku dofinansowania Zgłoszeń obejmujących utrwalenie wykonania oraz wykorzystanie tego utrwalenia do transmisji/emisji radiowych i telewizyjnych lub do produkcji płyty CD/DVD, beneficjent przedsięwzięcia zobowiązany jest do:

a. dopilnowania, aby transmisja/emisja RTV odbyła się nie później niż 12 miesięcy od daty koncertu lub nagrania studyjnego,

b. płyta CD/DVD została wydana nie później niż 12 miesięcy od daty utrwalenia.

 

5. Dopuszcza się następujące dodatkowe warunki realizacji dofinansowania:

a. w szczególnych wypadkach beneficjent TUTTI.pl może dokonać zmiany w organizacji dofinansowanego wydarzenia, tj. zmiany daty lub miejsca, po zaakceptowaniu jej przez Dyrektora – Redaktora Naczelnego PWM,

b. w wyjątkowych wypadkach beneficjent TUTTI.pl może dokonać zmiany w programie wydarzenia; zmiana taka, dotycząca utworu lub wykonawcy, musi zostać pozytywnie zaopiniowana przez członków zespołu sterującego i zaakceptowana przez Dyrektora – Redaktora Naczelnego PWM.

 

 

IX. Tryb składania odwołań

 

1. Możliwość złożenia odwołania przysługuje podmiotom, których wnioski uzyskały nie mniej niż 50 punktów.

 

2. Odwołanie można składać wyłącznie elektronicznie, na adres mailowy tutti@pwm.com.pl, w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników.

 

3. Odwołanie będzie rozpatrzone przez organizatora w terminie do 14 dni od daty złożenia odwołania.

 

 

X. Warunki rozliczenia dofinansowania

 

1. Rozliczenie dofinansowania odbywa się na podstawie faktur wystawianych przez Oddział PWM w Warszawie – Dział Zbiorów Nutowych. Kwota rabatu uwidoczniona na fakturze jest jednoznaczna z kwotą dofinansowania.

 

2. Dofinansowanie wypożyczeń do wykonań w sezonie artystycznym 2017/2018 rozliczane jest w trybie rocznym, tj. obejmuje środki wydane przez beneficjentów przedsięwzięcia w roku 2018.

 

3. Wszelkie formalności związane z obsługą prawno-finansową dofinansowanego wniosku, tzn. zawarcie umowy, wysyłka materiałów do klienta (niezależnie od daty planowanego wydarzenia) i wystawienie faktur związanych z realizacją zawartych umów zostaną zakończone nie później niż 15 grudnia 2018 r. Za termin realizacji usługi przyjmuje się datę wysyłki materiałów do klienta.

 

 

XI. Zobowiązania beneficjentów przedsięwzięcia TUTTI.pl

 

1. Każdy beneficjent przedsięwzięcia zobowiązany jest do zawarcia z organizatorem umowy, oddzielnie dla każdego dofinansowanego Zgłoszenia.

 

2. Korzystanie z dofinansowania w postaci rabatu w ramach TUTTI.pl związane jest z następującymi obowiązkami beneficjentów:

a. zamieszczeniem logotypu PWM i TUTTI.pl w produkowanych do wydarzenia materiałach promocyjnych, po zaakceptowaniu ich przez PWM, takich jak:

- program koncertu,

- plakat, billboard, citylight, banner, ulotka, zaproszenie i in.

b. zamieszczeniem logotypu PWM i TUTTI.pl na stronie internetowej beneficjenta, o ile posiada stronę internetową,

c. udostępnieniem informacji o współorganizacji wydarzenia przez PWM w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl w programie i innych materiałach promocyjnych, na stronie internetowej beneficjenta (jw.) oraz podczas zapowiedzi koncertu (jeśli będzie realizowana), o treści: Koncert/spektakl/realizacja płyty pod patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.

d. zamieszczeniem logotypu PWM i TUTTI.pl, po zaakceptowaniu przez PWM, oraz udostępnieniem informacji o współorganizacji wydarzenia przez PWM w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl w książeczkach programowych płyt CD/DVD oraz w napisach kończących transmisje internetowe i telewizyjne

e. przekazaniem PWM materiałów promocyjnych koncertu dla celów archiwalnych, w szczególności: programu, plakatu, ulotki informującej, reklamy w formie cyfrowej.

 

W sprawie akceptacji zamieszczanych logotypów i treści udostępnianych informacji, a także w sprawie przekazania materiałów należy kontaktować się z Justyną Pieszczek-Zadańską, adres mailowy: justyna_pieszczek@pwm.com.pl lub z koordynatorem TUTTI.pl.

 

4. Organizator wydarzenia zobowiązany jest również do:

a. umożliwienia prezentacji materiałów promocyjnych PWM, w szczególności typu roll-up,

b. umożliwienia zamieszczenia dostarczonej przez PWM całostronicowej informacji o działalności statutowej PWM w programie koncertu/spektaklu lub w omówieniu płyty,

c. umożliwienia prezentacji spotu lub reklam przygotowanych przez PWM na ekranach dostępnych w miejscu wydarzenia,

d. przekazania plików elektronicznych przynajmniej 3 fotografii wydarzenia, o ile zostały utrwalone, w tym przedstawiających artystów-muzyków, wraz z prawem do wykorzystywania fotografii w obszarach: promocyjnym, informacyjnym i archiwalnym PWM; pliki elektroniczne w formacie .jpg/.jpeg lub .tif/.tiff, w rozdzielczości 1920×1271 px lub wyższej należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres: tutti@pwm.com.pl.

 

 

tutti.pl