PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Regulamin sklepu internetowego
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. Postanowienia Regulaminu i umów zawieranych przy jego zastosowaniu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o prawach konsumenta, są nieważne a w ich miejsce stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.pwm.com.pl prowadzony jest przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nr RIK 92/2016, NIP 6762502246, REGON 363717113, adres poczty elektronicznej: internet@pwm.com.pl, numer telefonu: +48 885 860 351 (opłata jak za połączenie standardowe według cennika właściwego operatora).
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z których korzysta Klient.

3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt XIII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu w celu utworzenia przez Klienta Konta i złożenia przez Klienta Zamówienia.

5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, jak również wiadomość elektroniczna od Sprzedawcy z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu - w razie złożenia Zamówienia z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. Ilekroć w Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy przez nie rozumieć:

a) Cena - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

b) Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

c) Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.

d) Klient - posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych:
1) osoba fizyczna albo
2) osoba prawna, albo
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
Klientem może być osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem że uzyska ona prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy Sprzedaży, jeśli taka zgoda jest konieczna zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dla ważności oświadczenia woli oraz okaże taką zgodę na każde żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

e) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).

f) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

g) Konto - Usługa Elektroniczna w postaci zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, oznaczonego indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem ustalonym przez Klienta, pozwalającego na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień, oraz do oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę (Koszyk, Schowek).

h) Koszyk - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/ regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

i) Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.

j) Newsletter - Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług Newslettera określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego.

k) Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub treść cyfrowa, która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny. Wszystkie rzeczy ruchome prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe. Rodzaje Produktów w Sklepie Internetowym:
- publikacje drukowane, płyty, artykuły papiernicze i gadżety;
- publikacje na życzenie - publikacje drukowane na życzenie Klienta, których Czas dostawy publikacji na życzenie jest wydłużony;
- publikacje elektroniczne - e-booki, audiobooki, e-nuty, e-prasa;
- prenumerata czasopism.

l) Promocje - szczególne warunki sprzedaży, dostarczania treści cyfrowych lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.

ł) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

m) Schowek - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu zapisanie informacji o dodanych do Schowka Produktach przez 30 dni w celu ułatwienia do niech dostępu i ponownego zapoznania się z nimi w późniejszym czasie.

n) Sklep Stacjonarny - sklep stacjonarny (księgarnia nutowa) prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: al. Krasińskiego 11A, 31-111 Kraków.

o) Sklep Internetowy - platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym:
www.sklep.pwm.com.pl .

p) Sprzedawca - Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie.

q) Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę.

r) Umowa Sprzedaży
- umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca sprzedaży Klientowi przez Sprzedawcę Produktu będącego rzeczą ruchomą lub
- umowa o dostarczanie treści cyfrowych, dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę Klientowi Produktu będącego treścią cyfrową (publikacją elektroniczną), na podstawie której Klient nabywa ograniczoną, odwołalną, niewyłączną, niepodlegającą sublicencjonowaniu, nieprzekazywalną licencję na korzystanie z Produktu, wyłącznie na użytek osobisty, niekomercyjny, a zarazem zobowiązuje się nie kopiować, nie odtwarzać, nie powielać, nie publikować, nie dystrybuować, nie rozpowszechniać, nie nadawać, nie przesyłać, nie sprzedawać, nie wynajmować, nie leasingować, nie pożyczać, nie sublicencjonować, ani nie wprowadzać do obrotu w żaden inny sposób Produktów ani ich części, za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin.
Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

s) Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Elektronicznych.

t) ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

u) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

w) Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy i umożliwia zawarcie Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne/mobilne z dostępem do Internetu
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) dowolna przeglądarka internetowa;
(4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies;
By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail.

y) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówienie każdego Produktu będzie traktowane jako niezależna oferta Klienta zawarcia Umowy Sprzedaży. Dotyczy to również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy danego Produktu od zawarcia innej Umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy.


II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
a) Konto;
b) umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
c) Koszyk;
d) Schowek;
e) prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
f) umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
g) Newslettery.

2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
a) podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki internetowej);
b) przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
a) wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
b) kliknięciu pola „Zarejestruj”.
4. Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: internet@pwm.com.pl lub też pisemnie na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków. Założenie Konta nie jest wymagane do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.

5. Korzystanie z usługi Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Usługa Koszyka świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 24 godzin.

6. Korzystanie z usługi Schowka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Schowka. Usługa Schowka świadczona jest nieodpłatnie i ulega zakończeniu z chwilą usunięcia przez Klienta wszystkich Produktów ze Schowka, w tym przeniesienie ich do Koszyka. Schowek zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta zalogowanego również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również po wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 30 dni.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b) niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych lub Umowy, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
c) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego;
d) korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
e) terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
f) terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
g) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
h) niepodejmowania działań takich jak:
- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;
- modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Produktów;

8. Reklamacje dotyczące Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę można składać: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na: adres: internet@pwm.com.pl lub też pisemnie na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków.

9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację - ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.

2. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty w następujący sposób:
a) w Sklepie Internetowym;
b) za pomocą poczty elektronicznej.

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób:
a) Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia. Sprzedawca może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np. personalizacja.
b) Klient w formularzu zamówienia podaje dane konieczne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub potwierdza ich aktualność. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, województwo), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych niż wskazane wyżej informacji dotyczących Produktu lub Klienta.
c) Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy i sposobów zapłaty Ceny.
d) Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zakończ i zapłać”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu.
e) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zakończ i zapłać” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk”, w tym możliwość dodania lub usunięcia Produktu z Koszyka.
f) w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.

5. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

6. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość:
a) z potwierdzeniem Zamówienia (tzn. przyjęciem jednej lub kilku poszczególnych, złożonych w ramach Zamówienia ofert na wskazane w wiadomości Sprzedawcy Produkty, a następnie
b) komunikat o przyjęciu Zamówienia do realizacji, oraz
c) komunikat o wysłaniu Zamówienia do Klienta.

7. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia, przez co należy rozumieć chwilę otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 lit. a w zakresie wskazanych w niej Produktów.

8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia w całości, tj. przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu:
a) poinformowania Klienta o braku możliwości lub wydłużonym czasie realizacji lub niemożności realizacji części zamówienia; albo
b) potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się je przyjąć. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 12 poniżej.

9. W przypadku braku możliwości przyjęcia oferty złożonej w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sprzedawcę Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie, w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt VII ust. 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

10. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

11. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.

12. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

13. Promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
14. Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym polskiej wersji strony mają ceny wyrażone w PLN i są dostępne tylko na terytorium Polski (z dostawą tylko na terytorium Polski). Produkty oferowane na anglojęzycznej wersji strony w cenach Euro są dostępne w krajach określonych w „Kraje dostawy”. Sprzedawca nie realizuje zamówień złożonych w cenach PLN z dostawą poza terytorium Polski.

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt XI ust. 5, różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.

2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz na stronie Koszyka w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu.

3. Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Produktów w Sklepie Stacjonarnym poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo na stronie Koszyka lub w trakcie składania Zamówienia.

4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem jednego z serwisów płatności elektronicznych dostępnych w Sklepie Internetowym.

5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym terminie 3 dni roboczych spowoduje brak przyjęcia Zamówienia. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się ze Sprzedawcą, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu przez kuriera lub pocztę, powoduje rozwiązanie Umowy Sprzedaży.


V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów wskazanych w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Koszty Dostawy” w Sklepie Internetowym oraz na stronie Koszyka, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu.

4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się, w przypadku płatności poprzez systemy płatności elektronicznej, po uzyskaniu potwierdzenia płatności przez Sprzedawcę, albo, w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Sprzedawcy.

5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas wydania przesyłki przewoźnikowi.

6. Termin wysyłki Produktu do Klienta podany jest w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W Koszyku termin wysyłki jest równy maksymalnemu terminowi Zamawianych Produktów.

7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.


VI. REKLAMACJA PRODUKTU
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. pisemnie na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu konieczne jest dostarczenie fotografii reklamowanego Produktu do Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania uszkodzenia Produktu.

4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
b) żądać wymiany Produktu na wolny od wad. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
c) żądać zwrotu Ceny, wtedy w ciągu 14 dni Sprzedawca realizuje zwrot płatności.

5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży zgodnie z pkt VI ust. 4 lit. a) lub żądania przez Klienta wymiany Produktu na wolny od wad zgodnie z pkt VI ust. 4 lit. b), lub żądania przez Klienta zwrotu Ceny zgodnie z pkt VI ust. 4 lit. c) Klient powinien odesłać wadliwy egzemplarz do Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta - bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.


VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 4.

2. Realizacja uprawnienia do odstąpienia od umowy pozostaje bez wpływu na inne umowy, w szczególności w zakresie, w jakim zostały zawarte razem z umową objętą oświadczeniem o odstąpieniu na skutek złożenia przez Klienta kilku Zamówień jednocześnie.

3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
1) pisemnie na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków,
2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres internet@pwm.com.pl;
3) z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

5. Nieodebranie przez Klienta Produktu zamówionego przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem w terminie 14 dni od daty pierwszego doręczenia lub daty poinformowania Klienta, że Produkt jest gotowy do odbioru w Sklepie Stacjonarnym jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym), z tym zastrzeżeniem, że Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od umowy w stosunku do części zamówienia, Sprzedawca zwróci część płatności dotyczącą tylko tego Produktu. Koszty zwrotu Produktów od Konsumenta do Sprzedawcy ponosi Konsument.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu. Konsument może zwrócić Produkt na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.

10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego.

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (2) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (3) w której przedmiotem świadczenia są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (5) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Sprzedawca może przyznać Klientowi, w szczególności w ramach akcji promocyjnej, prawo do odstąpienia w ciągu oznaczonego terminu od umowy, w szczególności w przypadkach, o których mowa w ust. 12 powyżej.

14. W przypadku, gdy Produkt został wydany Klientowi przed upływem terminu do odstąpienia przez Klienta od umowy o kredyt konsumencki zawartej przez Klienta z wybranym kredytodawcą w związku z Umową Sprzedaży, a Klient skorzystał z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki, Umowa Sprzedaży pozostaje w mocy i Sprzedawcy przysługuje roszczenie wobec Klienta o zapłatę należności wynikających z Umowy Sprzedaży, chyba że Klient niezwłocznie zwróci Produkt Sprzedawcy, a Sprzedawca go przyjmie. Produkt należy odesłać na adres: al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków (w miarę możliwości prosimy o dołączenie wydrukowanego dowodu zakupu). Zasady skorzystania z prawa odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki są regulowane odrębnie w ramach relacji między Klientem a kredytodawcą, z którym Klient zawarł umowę o kredyt konsumencki.


VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. nr 4 poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d) Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


IX. LICENCJA
1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych (dalej: „Treści”) podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy.

2. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez Sprzedawcę lub inny uprawniony do tego podmiot w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie internetowej Sprzedawcy www.pwm.com.pl .

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu za miesięcznym okresem wypowiedzenia z którejkolwiek z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

2. Niezależnie od treści ust. 1, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.

3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia, a w przypadku, jeśli Sprzedawca nie dysponuje adresem e-mail Klienta - na piśmie na adres pocztowy Klienta.

4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie pkt IX Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient narusza którekolwiek z postanowień pkt II ust. 7 a, c, d, e, g, h Regulaminu.

5. Z ważnych przyczyn, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w sytuacji gdy dany Klient naruszył postanowienie pkt II ust. 7 f lub g Regulaminu (katalog zamknięty) Sprzedawca w celu uniknięcia dalszych szkód może nie przyjąć oferty Klienta w zakresie określonych form płatności lub dostawy. Niniejsze postanowienie stosuje się niezależnie od tego, jakimi danymi identyfikuje się Klient i jakie dane podaje przy składaniu Zamówienia, a w szczególności, gdy Klient jednocześnie narusza postanowienie pkt II ust. 7 a Regulaminu.

6. W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia przy wybraniu określonego sposobu płatności lub dostawy przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia Zamówienia z wykorzystaniem określonego sposobu płatności lub dostawy, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów płatności lub dostawy. Postanowienia pkt IV ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 lub 5 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności lub dostawy po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą i uzyskaniu zgody Sprzedawcy na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności lub dostawy.


XII. ZMIANA REGULAMINU
1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który dotyczy Klientów niebędących Konsumentami i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) tylko w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych przyczyn:
a) w razie zmiany zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) w razie zmiany sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
c) w razie zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.

3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie Internetowym oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią. Jeśli Sprzedawca nie dysponuje adresem e-mail Klienta - wiadomość o zmianie Regulaminu zostanie przekazana Klientowi na piśmie, na adres pocztowy Klienta.

4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klienci, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych, tj. posiadają Konto, mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy Sprzedaży zawarte przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.


XIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi wtedy po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Nieodebranie przez Klienta Produktu zamówionego przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem w terminie 14 dni od daty pierwszego doręczenia lub daty poinformowania Klienta, że Produkt jest gotowy do odbioru w Sklepie Stacjonarnym jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Niniejszy XIII punkt Regulaminu, z wyjątkiem jego ust. 4, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, Umowę o Świadczenie Usług Elektronicznych lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VIII Regulaminu.


XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2022

2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.

5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://pwm.com.pl/pl/page/regulamin_sklepu_internetowego.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

7. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie tych przepisów prawa właściwego w przypadku braku wyboru prawa, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
 

XV. INFORMACJE DODATKOWE

Utwory solowe i kameralne dla potrzeb wykonania należy zakupić w księgarni PWM. O utwory nie będące w regularnej sprzedaży należy pytać w dziale handlu pod adresem: handel@pwm.com.pl. Przy zamówieniu utworu jeszcze niewydanego pobierana jest specjalna opłata za usługę dedykowanego przygotowania materiałów do wykonania. Koszt takiej usługi zależny jest od objętości materiału: do 85 stron (partytura+głosy) cena wynosi 200 zł netto, między 85 a 195 stron (partytura+głosy) cena wynosi 300 zł netto, powyżej 195 stron (partytura+głosy) cena wynosi 400 zł netto. Nietypowe przypadki (np. dodatkowy materiał, materiał nutowy+elektronika, symulacja materiału) wyceniamy indywidualnie. Cena usługi zawiera drukowany egzemplarz gotowego wydania. Do cen netto doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%

 

Załączniki do pobrania: