PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Warunki sprzedaży dla dystrybutorówGeneralne Warunki Sprzedaży Krajowej
publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
dla dystrybutorów (hurtowni, księgarń, sklepów), szkół, podmiotów gospodarczych, bibliotek i instytucji

 
Ważne od 1 czerwca 2021
 

1. WIĄŻĄCA MOC GENERALNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

1.1 Warunki te są wiążące dla PWM i dla zamawiającego we wszystkich sytuacjach, w których nie było pomiędzy nimi odrębnych umów lub ustaleń.
1.2 Złożenie zamówienia przez Zamawiającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków.
1.3 Odstąpienie przez PWM od części tych warunków na korzyść zamawiającego nie powoduje nieważności pozostałych.
1.4 Warunki sprzedaży klientom indywidualnym poprzez stronę internetową PWM są określone przez Regulamin księgarni internetowej.
1.5. Warunki sprzedaży eksportowej są określone Generalnymi Warunkami Sprzedaży Eksportowej.

2. CENY I RABATY

2.1 Sprzedaż publikacji PWM: książek, nut, płyt, czasopism, artykułów papierniczych i gadżetów odbywa się na podstawie cen detalicznych z cennika prezentowanego na stronie internetowej wydawnictwa. Ceny te zawierają podatek VAT. Wraz z pojawieniem się nowego cennika dotychczasowe cenniki tracą ważność.
2.2 Sprzedaż publikacji importowanych przez PWM odbywa się wg cen detalicznych przeliczanych z walut na złotówki według kursu dnia NBP.
2.3 Od cen detalicznych PWM nie obniżonych w drodze wyprzedaży, przecen, obniżek cen udziela się następujących upustów na publikacje książkowe, nutowe, płytowe oraz czasopisma, których PWM jest wydawcą


• dla bibliotek, szkół, instytucji – maksymalny rabat 10%
• rabat księgarski dla nowego klienta (A) - 25%
• rabat księgarski dla nowego klienta (A) – księgarni patronackiej – 35%
• rabat księgarski zależny od obrotów rocznych (liczonych za ostatni rok kalendarzowy)

 

kategoria
Obrót za 12 miesięcy (wartość netto) poziom rabatów
A do 15.000 tys. zł 25%
B 15.000 - 49.999 tys. zł. / 20.000 30%
C 50.000 - 99.999 tys. zł / 50.000 35%
D 100.000 - 149.999 tys. zł / 80.000 38%
E powyżej 150.000 tys. zł / 100.000 40%

 

• upust hurtowy dla nowego klienta (H) – 45 procent
• upust hurtowy dla kolportera Ruchu Muzycznego (H) – 40-50%
• upust hurtowy dla publikacji płytowych (H) – 50%
• upust hurtowy zależny od obrotów rocznych (liczonych za ostatnie 12 miesięcy)

 

kategoria
obrót roczny
poziom rabatu
HA do 120.000 tys. zł 45%
HB 120.000 - 220.000 tys. zł 50%
HC powyżej 220.000 tys zł. 55%

 

2.4. Powyższe upusty nie mają zastosowania do następujących części oferty PWM:
- utwory chóralne – partytury studyjne – rabat standardowy, partytury chóralne - rabat maksymalny 10%

- publikacje importowane – rabat maksymalny 25% w zależności od pochodzenia publikacji.

- publikacje krajowe w dystrybucji PWM (nie wydane przez PWM) – rabat maksymalny 25%

- gadżety – rabat maksymalny 25%

- publikacje krajowe nie będące w dystrybucji, stanowiące ofertę dla klienta indywidualnego - brak rabatu


2.5. Nowy klient może otrzymać rabat początkowy 35% pod warunkiem podpisania umowy z PWM i oferowania stałej oferty PWM zgodnej z profilem księgarni, np. wszystkie książki dla dzieci wydane przez PWM w księgarni dziecięcej, wszystkie książki naukowe w księgarni naukowej itp.
2.6. Publikacje importowane to sprowadzane z zagranicy publikacje stanowiące stałą ofertę sprzedaży Wydawnictwa lub też sprowadzane na specjalne zamówienie klienta. Lista zagranicznych Wydawców, których publikacje stanowią ofertę PWM jest załączona do niniejszych warunków w załączniku nr 2.
2.7. Utwory chóralne oferowane są w dwóch wersjach: a) partytura studyjna to egzemplarz z okładką coro, opieczętowany adnotacją „Partytura studyjna – kopiowanie zabronione” b) partytura chóralna to egzemplarz bez okładki sprzedawany w liczbie równej członkom chóru (minimum 16 egz.).

3. ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienia na publikacje PWM można składać pisemnie lub za pośrednictwem Internetu (z wyłączeniem zamówień specjalnych omówionych w punkcie 4).
3.2. Towar sprzedawany jest według cen obowiązujących w momencie złożenia zamówienia.
3.3. PWM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania się nakładu.
3.4. PWM zastrzega sobie możliwość realizacji części zamówienia w przypadku wyczerpania nakładu z zamówionych publikacji PWM lub chwilowego wyczerpania się zapasu publikacji importowanych.
3.5. Jeżeli zamawiający otrzyma z PWM informację o wyczerpaniu się nakładu lub czasowej niedostępności tytułu nutowego może zlecić Wydawcy wykonanie "Publikacji na życzenie". Czas oczekiwania na taki egzemplarz wynosi maksymalnie 21 dni. Publikacje na życzenie sprzedawane są w cenach detalicznych z uwzględnieniem rabatu standardowego dla księgarń i hurtowni.
3.6. Rezygnacja z zamówienia lub jego zmiana możliwa jest tylko do momentu rozpoczęcia jego realizacji przez PWM. W razie nieodebrania towaru przez zamawiającego, PWM ma prawo żądać od niego odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów i strat.
3.7. Czas realizacji zamówienia na publikacje dostępne w sprzedaży (liczony od dnia złożenia zamówienia do dnia powierzenia zamówionego towaru przez PWM urzędowi pocztowemu lub firmie transportowej) wynosi maksymalnie 5 dni. Jeżeli realizacja zamówienia trwa dłużej niż 10 dni, zamawiający ma prawo wycofać się z zamówienia (pisemnie), nie ma jednak prawa do odszkodowania w związku z zaistniałym opóźnieniem.

4. ZAMÓWIENIA SPECJALNE NA PUBLIKACJE IMPORTOWANE

4.1. PWM realizuje sprzedaż materiałów wykonawczych na specjalne zamówienie klienta. W takim przypadku ważne jest tylko zamówienie pisemne wysłane faxem lub mailem na adres: import@pwm.com.pl
4.2. W odpowiedzi na zamówienie PWM przygotowuje ofertę z wyceną i terminem realizacji.
4.3. Oferta przedstawiana przez PWM uwzględnia cenę sprowadzanych na życzenie materiałów oraz ewentualne koszty dostawy oraz termin realizacji zamówienia.
4.4. Złożenie zamówienia na podstawie oferty PWM jest wiążące dla klienta po upływie 24 godzin w przypadku zamówień o zwykłym terminie dostarczenia, zaś zamówienia ekspresowe są wiążące w momencie jego złożenia. Oznacza to, że klient jest zobowiązany odebrać i zapłacić za to zamówienie po jego dostarczeniu.


5. WARUNKI DOSTAW

5.1. Koszty przesyłki towaru pokrywa PWM jeśli wartość zamówienia po udzieleniu rabatu przekracza 500 zł w przypadku księgarń i hurtowni oraz 250 zł w przypadku szkół, bibliotek i instytucji. PWM wysyła towar najtańszym środkiem transportu (według własnego rozeznania). Szczególne życzenia dotyczące rodzaju transportu, ubezpieczenia przesyłki lub czasu dostawy muszą zostać zaznaczone w zamówieniu.
5.2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki przechodzą na zamawiającego z chwilą powierzenia tej przesyłki przez PWM urzędowi pocztowemu lub firmie transportowej.

6. REKLAMACJE


6.1. Reklamacje odnośnie braków w dostawach towaru są uwzględniane przez PWM w przypadku ich złożenia nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru przez zamawiającego. PWM zobowiązuje się do dostarczenia brakujących lub wolnych od wad egzemplarzy zareklamowanych publikacji w ciągu 30 dni od daty uznania reklamacji.
6.2. Za braki w dostawach lub wady techniczne towaru PWM odpowiada tylko w wysokości wartości uszkodzonego lub nie dostarczonego towaru.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI


7.1. PWM wystawia fakturę VAT, która przesyłana jest zamawiającemu razem z publikacjami.
7.2. W przypadku złożenia pierwszego zamówienia (i nawiązania stosunków handlowych), PWM dostarcza towar dopiero po dokonaniu zapłaty przez zamawiającego gotówką lub przelewem na rachunek PWM w Banku Gospodarstwa Krajowego o numerze 25 1130 1150 0012 1271 2620 0001, lub za pobraniem.
7.3. Przy kolejnych zamówieniach termin płatności wynosi następującą liczbę dni od daty wystawienia dokumentu sprzedaży:


• nowi dystrybutorzy: przedpłata lub pobranie
• szkoły, biblioteki, instytucje
przy zamówieniach o wartości do 250 zł: przedpłata lub pobranie
przy zamówieniach o wartości pow. 250 zł: przelew 14 dni
• dystrybutorzy grupy AB: przelew 30 dni
• dystrybutorzy grupy CD: przelew 45 dni
• dystrybutorzy grupy E: przelew 60 dni
• dystrybutorzy grupy H: przelew 90 dni


7.4. Warunkiem otrzymania terminu płatności jest dostarczenie dokumentów klienta, czyli: zaświadczenie o NIP, Regon, i wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru.
7.5. W przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza 250 zł stosuje się warunki płatności za zaliczeniem pocztowym.
7.6. PWM udziela również specjalnych rabatów na wybrane publikacje podczas prowadzenia akcji promocyjnych, o czym informuje kontrahentów w formie pisemnej.
7.7. W razie nie wywiązywania się przez zamawiającego z płatności w ustalonym, podanym na fakturze terminie, PWM będzie naliczać odsetki od należnej kwoty od pierwszego dnia przeterminowania należności. Równocześnie PWM zamyka konto zamawiającego, uniemożliwiając dokonywanie dalszych zakupów. Po spłacie zadłużenia PWM przez 3 miesiące realizuje zamówienia za zaliczeniem pocztowym lub po dokonaniu przedpłaty. Dochodzenie przeterminowanych należności przez PWM odbywa się w oparciu o wewnętrzne procedury, włącznie z przekazaniem zlecenie odzyskania należności Kancelarii Prawnej.

8. SPORY

Wszelkie spory, kontrowersje i różnice zdań, mogące się pojawić pomiędzy PWM, a zamawiającym w związku z wypełnianiem niniejszych warunków, które nie będą mogły być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy siedzibie PWM.

 

Załączniki do pobrania: