PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Stefan Kisielewski

Stefan Kisielewski

1911-1991

Bibliografia

KSIĄŻKI
150 lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, red. S. Śledziński, Kraków
1960.
B a c u l e w s k i Krzysztof, Polska twórczość kompozytorska 1945–1984, Kraków 1987.
B e r g s o n Henri, Śmiech. Esej o komizmie, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1995.
D a h l h a u s Carl, Idea muzyki absolutnej, tłum. A. Buchner, Kraków 1988.
D ą b r o w s k i Florian, Stefan Kisielewski, Poznań 1995.
G a ł c z y ń s k a Kira, Gałczyński, Wrocław 1998, 22000.
G a ł c z y ń s k i Konstanty Ildefons, Dzieła wybrane, Warszawa 2002.
G ą s i o r o w s k a Małgorzata, Kisielewski, Kraków 2011.
G i e d r o y c Jerzy, Autobiografia na cztery ręce, Warszawa 1994.
G o ł ą b Maciej, Józef Koffler, Kraków 1995.
Grand jeté, czyli wielki skok, rozmowa z Witoldem Grucą, przeprowadził Jan Stanisław
Witkiewicz, Warszawa 2004.
G w i z d a l a n k a Danuta i M e y e r Krzysztof, Lutosławski, tom 1.: Droga do dojrzałości, Kraków 2003, tom 2.: Droga do mistrzostwa, Kraków 2004.
H a n s l i c k Eduard, O pięknie w muzyce, tłum. S. Niewiadomski, Warszawa 1903.
H e l m a n Zofia, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985.
K i s i e l e w s k i Stefan, Abecadło Kisiela, Warszawa 1990.
— Cienie w pieczarze, Paryż 1971, Szczecin 1987 (oba wydane pod pseudonimem
Tomasz Staliński), Warszawa 1991.
— Dzienniki, Warszawa 1996, 21997.
— Grażyna Bacewicz i jej czasy, Kraków 1964.
— Gwiazdozbiór muzyczny, Kraków 1958, 41982, Warszawa 1996.
— Lata pozłacane, lata szare, zbiór felietonów, Kraków 1989.
— Muzyka i mózg, zbiór esejów, Kraków 1974.
— Podróż w czasie, Paryż 1982, Warszawa 1984.
— Poematy symfoniczne Ryszarda Straussa, Kraków 1955.
314
— Polityka i sztuka, zbiór artykułów, Warszawa 1949, 21998.
— Sprzysiężenie, Warszawa 1947, 31995.
— Wszystko inaczej, Warszawa 1986, 31991.
— Z muzycznej międzyepoki, zbiór felietonów, Kraków 1966.
— Z muzyką przez lata, zbiór esejów, Kraków 1957.
— Zanim nadejdzie śmierć, Warszawa 1995.
L i s s a Zofia, Szkice z estetyki muzycznej, Kraków 1965.
Ł o b a c z e w s k a Stefania, Beethoven, Kraków 1955, 61983.
M a r e k Tadeusz, Przewodnik koncertowy, bibliografia twórczości muzycznej 10-lecia,
Warszawa 1955.
Melos, logos, etos, materiały sympozjum poświęconego twórczości F. Dąbrowskiego,
S. Kisielewskiego, Z. Mycielskiego, red. Krystyna Tarnawska-Kaczorowska,
Warszawa 1987.
M i c h n i k Adam, Kościół, lewica, dialog, Paryż 1977, Warszawa 1983.
M i c i ń s k i Bolesław, Pisma, Kraków 1970.
M o r a w s k i Stefan, Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki, Kraków-Wrocław 1985.
M y c i e l s k i Zygmunt, Postludia, artykuły, felietony, eseje, Kraków 1977.
N o w a k Anna, Współczesny koncert polski. Przemiany gatunku, Bydgoszcz 1997.
P i o t r o w s k a Maria, Neoklasycyzm w muzyce XX wieku, Warszawa 1982.
P o e Edgar Allan, Opowiadania, w tym: System doktora Smoły i profesora Pierza,
Warszawa 1956, Wrocław 1996.
P o l o n y Leszek, Polski kształt sporu o istotę muzyki. Główne tendencje w polskiej
myśli muzyczno-estetycznej od oświecenia po współczesność, Kraków 1991.
P r u s z y ń s k a Joanna, Kisiel, Warszawa 1997.
R a d l i ń s k i Jerzy, Obywatel jazz, Kraków 1967.
R e g a m e y Konstanty, Próba analizy ewolucji w sztuce, Kraków 1973.
— Treść i forma w muzyce, Warszawa 1933.
Rzeki płyną różnymi korytami. Rozmowy z Adamem Walacińskim, przeprowadziła Anna
Woźniakowska, Kraków 2008.
S z y m a n o w s k i Karol, Pisma, t. I: Pisma muzyczne, zebrał i opracował K. Michałowski,
Kraków 1984.
S z y m a ń s k i Wiesław Paweł, Konstanty Ildefons Gałczyński, Warszawa 1972.
S z y s z k a Michał, Droga klerka. Filozofia sztuki Stefana Kisielewskiego, Kraków 2010.
Testament Kisiela, ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Piotr Gabryel, Poznań 1992.
T u r s k a Irena, Przewodnik baletowy, Kraków 1973, 31997.
T y r m a n d Leopold, Dziennik 1954, Londyn 1980, Warszawa 1989.
— U brzegów jazzu, Kraków 1957.
U r b a n e k Mariusz, Kisiel, Wrocław 1997.
— Kisielewscy, Warszawa 2006.
W a l a c i ń s k i Adam, Retrospekcje. Teksty o muzyce XX wieku, Kraków 2002.
W a l d o r f f Jerzy, Słowo o Kisielu, Warszawa 1994.
315
W i a t r Adam, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny, Wrocław 2006.
W i s z n i o w s k a Monika, Stańczyk Polski Ludowej. Rzecz o Stefanie Kisielewskim,
Katowice 2004.
W i t k i e w i c z Stanisław Ignacy, Czysta Forma w teatrze, opracowanie J. Degler,
Warszawa 1977, 21986.
Z życia i twórczości Karola Szymanowskiego. Studia i materiały, red. J. M. Chomiński,
Kraków 1960.
Z i e l i ń s k i Tadeusz Andrzej, Spotkania z muzyką współczesną, zbiór artykułów,
Kraków 1975.


ARTYKUŁY, ESEJE, REFERATY, RECENZJE
(nie uwzględniono, z wyjątkiem niektórych, pojedynczych tekstów Stefana Kisielewskiego
zawartych w zbiorach: patrz wyżej).
A d a m s k i Sławomir, Koncert kompozytorski Stefana Kisielewskiego, „Ruch Muzyczny”
1978 nr 6.
C h o m i ń s k i Józef, Zagadnienia formalizmu i tendencje ideologiczne w polskiej
muzyce współczesnej na tle rozwoju muzyki światowej, „Ruch Muzyczny” 1948 nr 20.
D z i a d e k Magdalena, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny, „Ruch Muzyczny”
1993 nr 5.
D z i e w u l s k a Małgorzata, Koncert kompozytorski Stefana Kisielewskiego, „Res
Publica” 1989 nr 5.
E r h a r d t Ludwik, program koncertu Filharmonii Narodowej, Warszawa 14 II 2006.
G o ł u b i e w Antoni, List otwarty do K. I. Gałczyńskiego–poety, „Tygodnik Powszechny”
1947 nr 1.
G r a c z y k Roman, Nie skrzywdziłem Kisiela, „Gazeta Wyborcza” 19–20 I 2002.
H e l m a n Zofia, Strukturalizm interwałowy w technice kompozytorskiej XX wieku,
„Muzyka” 1975 nr 2.
H o m m a Martina, Polska muzyka na tle, „Ruch Muzyczny” 1989 nr 24.
J a n i c k a - S ł y s z Małgorzata, Krakowskie lata Stefana Kisielewskiego i Romana
Palestra, w: Krakowska Szkoła Kompozytorska 1888–1988, red. T. Malecka, Kraków
1992.
J a s i ń s k a Danuta, Kisielewski, hasło w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska,
t. 5, Kraków 1997.
J e l e ń s k i Konstanty, Bluzka z błękitnych pereł, w: Gałczyński. Dzieła wybrane, t. 1:
Poezje, Warszawa 2002, (tekst publikowany był w paryskiej „Kulturze” nr 75/76
z 1954 r., przedruk w: Konstanty Jeleński, Szkice, Kraków 1990)
K a c z y ń s k i Andrzej, Z drugiego szeregu. Wspomnienia Hanny Rudzińskiej, „Rzeczpospolita”
21 VI 2003.
K a m i ń s k i Bartosz, Nuty przekory, „Gazeta Wyborcza” 29 X 2001.
K i s i e l e w s k i Jerzy, Ojciec był ostoją, w: J. Pruszyńska, Kisiel, Warszawa 1997.
316
K i s i e l e w s k i Stefan, Collage w muzyce. Wypowiedź w dyskusji, „Forum Musicum”
nr 10, Kraków 1971.
— Cosmos I, komentarz w książce programowej festiwalu „Warszawska Jesień” 1989.
— Coś o muzyce, „Bunt Młodych”, 1936 (artykuł wznowiony m.in. w: Publicystyka
przedwojenna, Warszawa 2001).
— Czy muzyka jest niehumanistyczna?, „Znak” 1948 (artykuł wznowiony m.in.
w: Z muzyką przez lata, Kraków 1957).
— Czy w muzyce istnieje formalizm?, „Ruch Muzyczny” 1948 nr 22.
— Felietony pod choinkę, „Res Publica” 1987, nr 7 dodatkowy.
— Festival Polskiej Muzyki Współczesnej w Krakowie, „Ruch Muzyczny” 1945 nr 1.
— Grażyna Bacewiczówna: Temat z wariacjami na skrzypce i fortepian, „Muzyka
Polska” 1936 nr 5.
— Impresja kapryśna, komentarz w książce programowej festiwalu „Warszawska Jesień”
1984.
— Józef Koffler: Variations sur une valse de Johann Strauss op. 23, „Muzyka Polska”
1936 nr 6.
— Kilka słów o operze, „Ruch Muzyczny” 1994 nr 18 (przedruk z kwartalnika „Pióro”
z 1938 r.)
— Koncert fortepianowy, komentarz w książce programowej festiwalu „Warszawska
Jesień” 1991.
— Koncert na orkiestrę kameralną, komentarz w książce programowej festiwalu
„Warszawska Jesień” 1956.
— O moim komponowaniu i myśleniu, „Informator” Polskiego Wydawnictwa Muzycznego,
1964 nr 9 (artykuł wznowiony m.in. w: Z muzycznej międzyepoki, Kraków
1966).
— O wartościach społecznych w muzyce, „Muzyka Polska” 1936 nr 3.
— Oblicze duchowe muzyki współczesnej, „Muzyka Polska” 1937 nr 7/8.
— Pamięci Konstantego Regameya, „Ruch Muzyczny” 1983 nr 10.
— Po trzeciej podróży, „Puls”, kwartalnik literacki, Londyn 1987 nr 34.
— Spotkania z Jerzym Giedroyciem, „Puls”, kwartalnik literacki, Londyn 1986 nr 30.
— Sprawa między dwoma trupami, „Tygodnik Powszechny” 1 VIII 1971.
— Szymanowskiego pisma i wpływy, wstęp do: Karol Szymanowski. Pisma, tom 1. Pisma
muzyczne, zebrał i opracował K. Michałowski, Kraków 1984.
— Utwory polskie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej, „Ruch
Muzyczny” 1957 nr 1.
— W odpowiedzi P. Kofflerowi, „Muzyka Polska” 1937 nr 3.
— W sprawie poezji, „Tygodnik Powszechny” 1979 nr 35.
— Wspomnienia, w: Melos, logos, etos, red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa
1987.
— Życie paryskie, „Ruch Muzyczny” 1977 nr 5.
K i s i e l e w s k i Zygmunt, ELSYNOR, „Pragmatyści”, dramat w 3 aktach Stanisława
Ignacego Witkiewicza, „Robotnik” 31 XII 1921, nr 353.
317
K o n d r a c k i Michał, O kierunkach współczesnej muzyki polskiej, „Muzyka Polska”
1937 nr 5.
Konferencja Kompozytorów w Łagowie Lubuskim. Protokół. „Ruch Muzyczny” 1949
nr 14.
M a l i n o w s k i Władysław, Socrealizm? Cóż to właściwie było? (Przyczynek do historii
sacrum w sztuce), „De Musica” II, Poznań 2006.
N e g r e y Maciej, Postacie symfonizmu w twórczości Floriana Dąbrowskiego, Stefana
Kisielewskiego i Zygmunta Mycielskiego, w: Melos, logos, etos, red. K. Tarnawska-
-Kaczorowska, Warszawa 1987.
Ostatni wywiad ze Stefanem Kisielewskim, rozmawia Marta Ługowska, „Ruch Muzyczny”
1991 nr 21.
P a n u f n i k Andrzej, Abstrakcja w muzyce współczesnej. Refleksje i uwagi, „Muzyka
Polska” 1937 nr 7/8.
P a p l a Piotr, Elementy komizmu w twórczości orkiestrowej Stefana Kisielewskiego,
w: Muzykologia wobec przemian kultury i cywilizacji, red. L. Bielawski i in., Warszawa
2001.
P i o t r o w s k a Maria, Beethoven i naczelne idee ery klasycyzmu, w: Beethoven. Studia
i interpretacje, red. M. Tomaszewski i M. Chrenkoff, Kraków 2000.
P o c i c a Władysław, Wywiad ze Stefanem Kisielewskim, „Tygodnik Powszechny”
1947 nr 1.
P o c i e j Bohdan, Kisiel jako kompozytor, „Tygodnik Powszechny” 1984 nr 15.
— Kompozytor, w cyklu Notatki o muzyce, „Tygodnik Powszechny” 1991 nr 45.
— Orkiestra Kameralna Filharmonii Krakowskiej, „Ruch Muzyczny” 1964 nr 9.
P o l o n y Leszek, Liszt, hasło w: Encyklopedia Muzyczna PWM, red. E. Dziębowska,
t. 5, Kraków 1997.
— O pisarstwie Stefana Kisielewskiego i humanizmie muzyki, w: Melos, logos, etos,
red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1987.
Prywatny uczeń Kisiela. Z Adamem Walacińskim rozmawia Ludwik Erhardt, „Ruch
Muzyczny” 2004 nr 9.
R e g a m e y Konstanty, Czy atonalizm jest naprawdę atonalny?, „Muzyka Polska”
1936 nr 1.
— Muzyka polska na tle współczesnych prądów, „Muzyka Polska” 1937 nr 7/8.
— Treść i forma w muzyce, „Muzyka Polska” 1936 nr 1.
S c h ä f f e r Bogusław, Kisielewski-nożownik?, „Ruch Muzyczny” 1971 nr 13.
S k a r b o w s k i Jerzy, Muzyka i muzycy w „Dziennikach” Stefana Kisielewskiego,
„Ruch Muzyczny” 2001 nr 16.
S k a r b o w s k i Jerzy, Stefan Kisielewski jako krytyk muzyczny, „Ruch Muzyczny”
1975 nr 18.
S ł a w i ń s k a Krystyna, Ojciec naprawdę wszystko wiedział, w: J. Pruszyńska, Kisiel,
Warszawa 1997.
S ł a w i ń s k i Janusz, Krytyka nowego typu, „Wezwanie” 1985, nr 8.
318
S z c z e p a ń s k a Elżbieta, Muzyka polska — utwory wybrane, „Ruch Muzyczny”
1991 nr 22.
S z c z e p a ń s k a - M a l i n o w s k a Elżbieta, Rozmowa ze Stefanem Kisielewskim,
w programie do baletu System doktora Smoły i profesora Pierza, Teatr Wielki,
Warszawa 1988.
— Stefan Kisielewski „Spotkania na pustyni” dla 10 wykonawców, w: Melos, logos,
etos, red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa 1987.
S z w a r c m a n Dorota, Tekst na zamówienie, „Gazeta Wyborcza” 2 X 1991.
T.Z. [Teodor Zalewski], Popisy absolwentów Konserwatorium Warszawskiego, „Muzyka
Polska” 1937 nr 6.
T a r n a w s k a - K a c z o r o w s k a Krystyna, Przed pieśniami Stefana Kisielewskiego
do słów Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, w: Melos, logos, etos, red. K. Tarnawska-
Kaczorowska, Warszawa 1987.
T o m a s z e w s k i Mieczysław, Od wyznania do wołania. Studia nad pieśnią romantyczną,
Kraków 1997.
— W kręgu wielkiej symfoniki: od Beethovena do Mahlera, w: Beethoven 2. Studia
i interpretacje, red. M. Tomaszewski i M. Chrenkoff, Kraków 2003.
Trzy drogi Stefana Kisielewskiego, rozmawia Maciej Kledzik, „Przekrój” 13 X 1991.
T u r o w i c z Jerzy, Mówił prosto z mostu, w: J. Pruszyńska, Kisiel, Warszawa 1997.
— Stefan Kisielewski nie żyje, „Tygodnik Powszechny” 6 X 1991.
W a l a c i ń s k i Adam, Symfonia w kwadracie, „Dziennik Polski” 9 XI 2001.
W a l d o r f f Jerzy, Twórcza inteligencja w ciele bardzo śmiesznym, w: J. Pruszyńska,
Kisiel, Warszawa 1997.
W n u k - N a z a r o w a Joanna, Humor w „Koncercie na orkiestrę kameralną” Stefana
Kisielewskiego, w: Melos, logos, etos, red. K. Tarnawska-Kaczorowska, Warszawa
1987.
W ó j t o w i c z Ewa, Gałczyński według Kisielewskiego, w: Pieśń polska, rekonesans.
Odrębność i pokrewieństwa. Inspiracje i echa, zeszyt 10 z serii „Muzyka i liryka”,
red. M. Tomaszewski, Kraków 2002.
Z Kisielem po raz ostatni, rozmawia Adam Sławiński, „Ruch Muzyczny” 1995 nr 19.
Z tego nie będzie żadnego wywiadu, ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Marta Ługowska,
„Ruch Muzyczny” 1983 nr 14.
Zawsze broniłem jazzu, ze Stefanem Kisielewskim rozmawia Adam Szulc, „Jazz Forum”
1988 nr 3
Z i e l i ń s k i Tadeusz Andrzej, Dwa prawykonania w Filharmonii Narodowej, „Ruch
Muzyczny” 1972 nr 2.
Ż a k o w s k i Jacek, Anatomia smaku, czyli rozmowy o losach zespołu „Tygodnika
Powszechnego” w latach 1953–56, „Wolne Pismo Most”, Warszawa 1988.
319


POZOSTAŁE PRACE
K o m o r o w s k a M., Stefan Kisielewski — Wesołe miasteczko, rękopis autorski.
P a p l a Piotr, Twórczość orkiestrowa Stefana Kisielewskiego, praca magisterska napisana
pod kierunkiem prof. J. Pai-Stach w Katedrze Historii i Teorii Muzyki Uniwersytetu
Jagiellońskiego (obecnie Instytut Muzykologii), Kraków 1998.
W i ś n i o w s k a Urszula Agata, Stefan Kisielewski 1911–1991. Katalog tematyczny
dzieł muzycznych, praca magisterska napisana pod kierunkiem Ryszarda Gabrysia,
Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Edukacji Muzycznej, Akademia Muzyczna
im. K. Szymanowskiego, Katowice 2000.
Życie muzyczne w Warszawie w czasie okupacji, ze Stefanem Kisielewskim rozmawiała
Maria Stanilewicz-Kamionka, rękopis autoryzowany 5 XII 1980, Biblioteka
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego.