PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego | REGULAMIN I ZGŁOSZENIA 

REGULAMIN 19. KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO (2022)

 

I. Organizator

 

Organizatorem 19. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie (31-111) przy al. Krasińskiego 11a.

 

 

II. Uczestnicy Konkursu

 

1. Konkurs kierowany jest do kompozytorów posiadających obywatelstwo polskie.

 

2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej Uczestnikami Konkursu), które do dnia 22 września 2022 roku włącznie nie ukończą 30. roku życia.

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału:

  • pracownicy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego,
  • pracownicy Ministerstwa Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
  • osoby spokrewnione z pracownikami wyżej wymienionych instytucji,
  • osoby współpracujące z Polskim Wydawnictwem Muzycznym w oparciu o umowę/y cywilno-prawną/e (umowa zlecenia, umowa o dzieło), które w momencie zgłoszenia do Konkursu związani są taką umową lub byli związani taką umową w przeciągu dwóch ostatnich lat licząc od dnia ogłoszenia Konkursu.

 

4. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu:

• wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu,

• przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne,

• posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

 

5. Każdy Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

 

1. Przedmiotem Konkursu jest skomponowanie wirtuozowskiej cadenzy na skrzypce solo wykorzystującej motywy z wybranych utworów Hanryka Wieniawskiego, do wykonania jako utwór samodzielny lub kadencja jednego z koncertów tego kompozytora.

 

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną kompozycję swojego autorstwa.

 

3. Czas trwania utworu: do 10 minut.

 

4. Nadesłany utwór nie może być wcześniej opublikowany, wydany w żadnej formie, wykonany publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

 

5. Kompozycję (przygotowaną w programie do składania nut) w postaci kompletnej partytury należy dostarczyć mailem w formie pliku elektronicznego. Do zgłoszenia należy dołączyć plik z nagraniem live lub symulacją kształtu brzmieniowego utworu (preferowany format wave).

 

6. Zgłaszając utwór do Konkursu Uczestnik składa / przesyła:

a) plik z partyturą zgłaszanego utworu (przygotowaną w programie do składania nut) w formacie pdf,

b) plik z nagraniem live lub symulacją kształtu brzmieniowego zgłaszanego utworu (preferowany format wave, także mp3),

c) plik z danymi osobowymi (załącznik).

 

Wszystkie pliki powinny zawierać w nazwie ten sam zwrot / hasło identyfikujące przesłane materiały.

 

7. W plikach zawierających partyturę i symulację zabronione jest używanie imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu. Umieszczenie w przesłanych materiałach jakichkolwiek informacji i/lub symboli mogących ujawnić lub zasugerować tożsamość Uczestnika Konkursu, dyskwalifikuje zgłoszony utwór.

 

8. Załączone pliki powinny zostać zaszyfrowane. Uczestnik Konkursu zobligowany jest do przesłania osobnym mailem hasła otwierającego pliki.

 

9. Zgłaszany do Konkursu utwór Uczestnik wysyła na adres konkurs@pwm.com.pl do 22 września 2022 roku.

 

10. Zgłoszenia złożone po terminie i niespełniające wymogów Regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

 

11. Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

 

Skład Jury:

• Adam Bałdych

• Katarzyna Głowacka

• Elżbieta Sikora

• Daniel Cichy

 

12. Nadesłane kompozycje oceniane będą przez Jury anonimowo. Jury nie będzie miało przed ogłoszeniem wyników dostępu do danych osobowych autorów nadesłanych kompozycji.

 

13. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 31 grudnia 2022 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany o wynikach drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 

 

IV. Nagrody

 

1. Organizator Konkursu przewiduje wyłonienie jednej, zwycięskiej kompozycji.

 

2. Organizator Konkursu przeznacza dla autora zwycięskiej kompozycji nagrodę, na którą składają się:

• nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,

• wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji oraz włączenie utworu do katalogu PWM,

• publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

 

3. Kwota nagrody pieniężnej stanowi przychód zwycięzcy Konkursu i podlega opodatkowaniu. Należny podatek zostanie potrącony przez Organizatora przed wypłaceniem autorowi zwycięskiej kompozycji nagrody i odprowadzony do odpowiedniego urzędu skarbowego.

 

4. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na wskazany przez autora zwycięskiej kompozycji rachunek bankowy.

 

5. Termin wydania przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwycięskiej kompozycji, podobnie jak termin jej wykonania zostaną ustalone z autorem w odrębnej umowie.

 

6. Jury zastrzega sobie prawo do:

• niewyłonienia zwycięskiej kompozycji,

• wyłonienia więcej niż jednej kompozycji jako zwycięskiej ex aequo,

• przyznania II lub II i III miejsca (lub II i III miejsc ex aequo),

• przyznania wyróżnienia lub wyróżnień.

 

7. W przypadkach, o których mowa w pkt IV.6, Jury może zadecydować o innej dyspozycji nagród, w tym nagrody pieniężnej, niż określona w pkt IV.2, np. o podziale nagrody. W takim przypadku pula nagrody pieniężnej nie ulega zwiększeniu, a podlega podziałowi zgodnie ze wskazaniami Jury.

 

8. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

V. Regulacje prawne

 

Do niniejszego Konkursu stosuje się postanowienia Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

VI. Dane osobowe

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie (31-111) przy Al. Krasińskiego 11A. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Organizatorem poprzez pocztę elektroniczną e-mail: iod@pwm.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2) Będziemy przetwarzać dane osobowe Uczestnika Konkursu w celach i na podstawach prawnych wskazanych poniżej:

a) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,

b) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, rachunkowości, i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.

3) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane:

a) dla celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu przez czas niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia,

b) dla celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez czas wskazany w przepisach.

4) Dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom, w przypadkach przewidzianych prawem, m.in. w sytuacji korzystania przez nas z usług podwykonawców, tzw. procesorów (np. obsługa informatyczna). Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i nie wykorzystują danych do własnych celów.

5) Zgodnie z RODO, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

7) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

8) Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora) przysługuje Uczestnikowi Konkursu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu.

 

2. Organizator Konkursu zbiera od Uczestników Konkursu następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) adres korespondencyjny,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu.

 

3. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy Konkursu następujące dane:

a) nr PESEL,

b) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

c) numer konta bankowego.

 

4. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych, o których mowa w części VI pkt. 2 i pkt. 3, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika Konkursu powodujące niemożliwość jego identyfikacji lub oceny spełnienia przez niego warunków wynikających z niniejszego Regulaminu skutkują wykluczeniem z Konkursu, w tym także utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

5. W przypadku zmiany danych kontaktowych Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora, pod rygorem uznania, że informacja przesłana na dotychczasowe dane jest skutecznie doręczona.

 

6. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji podanych danych osobowych Uczestników Konkursu w celach określonych w części IV.

 

7. Imię, nazwisko oraz dostarczone materiały z wizerunkiem autora zwycięskiej lub wyróżnionej kompozycji, a także ich wizerunek utrwalony w czasie przebiegu Konkursu w postaci fotografii i/lub filmu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez Organizatora bez ograniczenia terytorialnego i czasowego w celach informacyjnych i promocyjnych, między innymi poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych Organizatora i w mediach społecznościowych, wysłanie informacji prasowej oraz newslettera, umieszczenie w publikacjach dotyczących Konkursu.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, do zmian dat wyznaczających realizację Konkursu oraz do zawieszenia lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny.

 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

4. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres konkurs@pwm.com.pl.

 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pwm.com.pl/ochlewski.


-

PLIKI DO POBRANIA

 

Regulamin 18. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Oświadczenie zwycięzcy

 

Załączniki do pobrania: 

o konkursie


bieżąca edycja


regulamin i zgłoszenia


laureaci i poprzednie edycje