PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

REGULAMIN I ZGŁOSZENIA 

REGULAMIN 16. KONKURSU KOMPOZYTORSKIEGO IM. TADEUSZA OCHLEWSKIEGO

 


I. Organizator

 

Organizatorem 16. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie (31-111) przy al. Krasińskiego 11a.

 

 

II. Uczestnicy Konkursu

 

1. Konkurs kierowany jest do kompozytorów posiadających obywatelstwo polskie.

 

2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne (zwane dalej Uczestnikami Konkursu), które do dnia 16 października 2019 roku włącznie nie ukończą 30. roku życia.

 

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz osoby spokrewnione z pracownikami wymienionych instytucji.

 

4. Uczestnik Konkursu przystępując do niego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach Konkursu. Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Posiada wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

 

5. Każdy Uczestnik Konkursu biorąc udział w Konkursie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

III. Zasady i przebieg Konkursu

 

1. Przedmiotem Konkursu jest utwór twórczo nawiązujący do barokowej tradycji muzycznej na skrzypce z towarzyszeniem od jednego do czterech dowolnych instrumentów.

 

2. Uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną, oryginalną kompozycję swojego autorstwa.

 

3. Czas trwania utworu: do 20 minut.

 

4. Nadesłany utwór nie może być wcześniej opublikowany, wydany w żadnej formie, wykonany publicznie ani nagrodzony na innym konkursie kompozytorskim.

 

5. Kompozycję w postaci kompletnej partytury należy dostarczyć w formie wydruku komputerowego z programu do składu nut. Do partytury należy dołączyć nagraną na płycie CD symulację kształtu brzmieniowego utworu (preferowany format mp3). Nadesłane prace po zakończeniu Konkursu nie będą odsyłane do Uczestników.

 

6. Zgłaszając utwór do Konkursu Uczestnik składa / przesyła:

a) cztery kopie oznaczonej hasłem (godłem) partytury zgłaszanego utworu wraz z symulacją na płycie CD, umieszczone w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym hasłem (godłem), bez podawania danych osobowych,

b) osobną zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym hasłem (godłem) z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik 1).

 

Wszystkie koperty należy umieścić w opakowaniu zewnętrznym (pocztowym) z podanym imieniem i nazwiskiem, danymi adresowymi oraz dopiskiem „Konkurs kompozytorski”.

 

7. Zgłaszany do Konkursu utwór Uczestnik wysyła na własny koszt na adres:

 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

al. Krasińskiego 11a

31-111 Kraków

z dopiskiem „Konkurs kompozytorski”

 

nie później niż do 16 października 2019 roku (decyduje data wpłynięcia do siedziby PWM).

 

8. Umieszczenie na utworze konkursowym lub przesyłce zawierającej utwór jakichkolwiek informacji i/lub symboli mogących ujawnić lub zasugerować tożsamość Uczestnika Konkursu, dyskwalifikuje zgłoszony Utwór.

 

9. Zgłoszenia niespełniające wymogów regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

 

10. Oceny utworów oraz wyboru zwycięskiej kompozycji dokona Jury powołane przez Organizatora Konkursu.

 

Skład Jury:

  • prof. Kaja Danczowska
  • Agata Szymczewska
  • Paweł Mykietyn
  • dr Daniel Cichy

 

11. Nadesłane kompozycje oceniane będą przez Jury anonimowo. Jury nie będzie miało przed ogłoszeniem wyników dostępu do danych osobowych autorów nadesłanych kompozycji.

 

12. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 31. grudnia 2019 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany o wynikach drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

 

 

IV. Nagrody

 

1. Organizator Konkursu przewiduje wyłonienie jednej, zwycięskiej kompozycji.

 

2. Organizator Konkursu przeznacza dla autora zwycięskiej kompozycji nagrodę, na którą składają się:

  • nagroda pieniężna w wysokości 10 000 zł,
  • wydanie drukiem przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne wyłonionej przez Jury kompozycji oraz włączenie utworu do katalogu PWM,
  • publiczne wykonanie nagrodzonej kompozycji.

 

2. Kwota nagrody pieniężnej stanowi przychód zwycięzcy Konkursu i podlega opodatkowaniu. Należny podatek zostanie potrącony przez Organizatora przed wypłaceniem nagrody zwycięzcy i odprowadzony do odpowiedniego urzędu skarbowego.

 

3. Nagroda pieniężna zostanie przekazana na wskazany przez autora zwycięskiej kompozycji rachunek bankowy.

 

4. Termin wydania przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne zwycięskiej kompozycji, podobnie jak termin jej wykonania zostaną ustalone z autorem w odrębnej umowie.

 

5. Jury zastrzega sobie prawo do:

- nie wyłonienia zwycięskiej kompozycji,

- wyłonienia więcej niż jednej kompozycji jako zwycięskiej ex aequo,

- przyznania II lub II i III miejsca,

- przyznania wyróżnienia lub wyróżnień.

 

6. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5, Jury może zadecydować o innej dyspozycji nagrody pieniężnej, np. o podziale nagrody. W takim przypadku pula nagrody pieniężnej nie ulega zwiększeniu, a podlega podziałowi zgodnie ze wskazaniami Jury.

 

7. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

V. Regulacje prawne

 

Do niniejszego Konkursu stosuje się postanowienia Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

 

VI. Dane osobowe

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne w Krakowie (31-111) przy Al. Krasińskiego 11A. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Organizatorem pod emailem: pwm@pwm.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.

2) Będziemy przetwarzać dane osobowe uczestnika Konkursu w celach i na podstawach prawnych wskazanych poniżej:

a) w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu,

b) w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o podatkach, rachunkowości, i innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO.

3) Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane:

a) dla celu przeprowadzenia prawidłowego Konkursu, wyłonienia zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody zwycięzcy Konkursu przez czas niezbędny do realizacji tego przedsięwzięcia,

b) dla celu wykonania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, przez czas wskazany w przepisach.

4) Dane osobowe mogą być przekazane odbiorcom, w przypadkach przewidzianych prawem, m.in. w sytuacji korzystania przez nas z usług podwykonawców, tzw. procesorów (np. obsługa informatyczna). Podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze polecenie i nie wykorzystują danych do własnych celów.

5) Zgodnie z RODO, Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6) Podanie danych jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

7) Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes administratora) przysługuje Uczestnikowi Konkursu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu.

 

2. Organizator Konkursu zbiera od Uczestników Konkursu następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) adres korespondencyjny,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu.

 

3. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy Konkursu następujące dane:

a) nr PESEL,

b) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego,

c) numer konta bankowego.

 

4. Podanie nieprawdziwych lub błędnych danych, o których mowa w części VI pkt. 2 i pkt. 3 Regulaminu, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika Konkursu powodujące niemożliwość jego identyfikacji lub oceny spełniania przez niego warunków wynikających z niniejszego Regulaminu skutkują wykluczeniem z Konkursu, w tym także utratą prawa do nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

5. Polskiemu Wydawnictwu Muzycznemu przysługuje prawo weryfikacji podanych danych osobowych Uczestników Konkursu w celach określonych w części IV.

 

6. Imię, nazwisko oraz dostarczone materiały z wizerunkiem zwycięzcy, a także wizerunek utrwalony w czasie przebiegu Konkursu w postaci fotografii i/lub filmu mogą być nieodpłatnie wykorzystywane przez Organizatora bez ograniczenia terytorialnego i czasowego w celach informacyjnych i promocyjnych, między innymi poprzez zamieszczenie ich na stronach internetowych PWM i w mediach społecznościowych, wysłanie informacji prasowej oraz newslettera, umieszczenie w publikacjach dotyczących Konkursu.

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

1. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

 

2. Polskie Wydawnictwo Muzyczne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, do zmian dat wyznaczających realizację Konkursu oraz do zawieszenia lub przerwania Konkursu bez podania przyczyny.

 

3. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

4. Pytania dotyczące Konkursu należy kierować na adres konkurs@pwm.com.pl.

 

5. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.kkto.pwm.com.pl.  

 

-

PLIKI DO POBRANIA

 

Regulamin 16. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Ochlewskiego

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Oświadczenie zwycięzcy 

o konkursie


bieżąca edycja


regulamin i zgłoszenia


laureaci i poprzednie edycje