PWM

Szukaj
Zaawansowane
Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną§ 1. Postanowienia Ogólne.
1. Niniejszy regulamin ustalony przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
a) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
b) serwis - system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.pwm.com.pl, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
c) sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne pod adresem internetowym http://sklep.pwm.com.pl;
d) strony - usługodawca i usługobiorca;
e) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłania i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - prawo telekomunikacyjne;
f) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;
g) świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
h) usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną;
i) usługodawca – Polskie Wydawnictwo Muzyczne – narodowa instytucja kultury z siedzibą w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a, 31-111, woj. małopolskie, Polska, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem 92/2016, NIP: 676-250-22-46 reprezentowanym przez dyrektora Adama Radzikowskiego

 

§ 2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
a) usługi informacyjne;
b) usługi komunikacyjne;
c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.
2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu.

 

§ 3. Zakres usług informacyjnych.
1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.
2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje:
a) ogólne informacje dotyczące usługodawcy i profilu jego działalności, informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu;
b) informacje o katalogu produktów dostępnych za pośrednictwem usługodawcy: nut i książek drukowanych, nut i książek w wersji elektronicznej (pdf, e-booki), materiałów orkiestrowych, zdjęć, płyt, materiałów papierniczych, gadżetów;
c) informacje o reprezentowanych przez PWM kompozytorach i autorach;
d) informacje o koncertach, wydarzeniach związanych z kompozytorami reprezentowanymi przez PWM oraz wydawanymi publikacjami;
e) informacje o wydarzeniach edukacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez PWM;
f) informacje o aktualnościach związanych z działalnością bieżącą PWM

 

§ 4. Zakres usług komunikacyjnych.
1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem usługodawcy.
2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:
a) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje możliwość zapisania się na subskrypcję newsletterów PWM. Zasady subskrypcji newsletterów są określone Regulaminem Newslettera;
b) usługi, w ramach których usługobiorca może utworzyć swoje konto klienta. Konto klienta zawiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę (jak jego: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu), umożliwiające: skontaktowanie się Usługodawcy z Usługobiorcą, wysyłkę zamówionych materiałów, archiwizację zamówień na koncie Klienta oraz dostęp do usług Koszyka i Schowka;
c) usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje możliwość zapytania o cenę lub dostępność produktu

 

§ 5. Zakres usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.
1. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego polegają na umożliwieniu usługobiorcy składania zamówień na produkty dystrybuowane przez usługodawcę.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przy użyciu i funkcjonalności zakładki „księgarnia”, funkcjonalność powołanej zakładki umożliwia – po zalogowaniu się – składanie przez usługobiorcę ofert zakupu produktów dystrybuowanych przez usługodawcę.
3. Szczegółowe zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego określa regulamin sklepu internetowego.

 

§ 6. Warunki świadczenia usług.
1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
a) przeglądarka (Firefox w wersji co najmniej 2.0., Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0.);
b) monitor o rozdzielczości co najmniej 1024x768;
c) włączona obsługa Cookies i Java Script.
2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust.1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.
4. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.
5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu

 

§ 7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.
3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej www.pwm.com.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
4. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu www.pwm.com.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony www.pwm.com.pl, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

 

§ 8. Cookies (ciasteczka).
1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie usługobiorcy przez system usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.
2. Cookies (ciasteczka) służą jedynie do ułatwienia identyfikacji usługobiorcy przez system usługodawcy.

 

§ 9. Postępowanie reklamacyjne
1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług, a w szczególności z tytułu:
a) niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy;
b) niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia;
c) dostarczenia towaru niezgodnego z opisem obarczonego defektem technicznym lub zniszczonego.
2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres Usługodawcy lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: internet@pwm.com.pl.
3. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą złożenia reklamacji.
4. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ustępie 1 pozostawia się bez rozpoznania, o czym niezwłocznie powiadamia się reklamującego.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) imię, nazwisko albo nazwę, oraz adres zamieszkania albo siedziby Reklamującego;
b) dokładne określenie przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem roszczenia.
6. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera danych określonych w punkcie 4, a ich podanie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca wzywa Reklamującego do uzupełnienia braków, wyznaczając w tym celu termin nie krótszy niż 7 dni. Po upływie terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym poucza się Reklamującego.
7. Usługodawca potwierdza otrzymanie reklamacji w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że w tym terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.
8. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
8. Odpowiedź zawiera rozstrzygnięcie o uznaniu, lub odmowie uznania reklamacji, a w przypadku odmowy również uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

§ 10. Dane osobowe
1. Administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie (31-111) przy Al. Krasińskiego 11A.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zapewnienia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego;
b. w przypadku zapisania się na usługę newsletter, wysyłki informacji handlowych na zasadach określonych Regulaminem Newslettera;
c. w przypadku wyrażenia chęci na uczestnictwo w promocji Klubu Stałego Klienta, w celu realizacji uczestnictwa oraz w celach marketingowych administratora danych na zasadach określonych Regulaminem Klubu Stałego Klienta
3. Informujemy, iż poza podmiotami uprawnionymi na podstawie przepisów prawa, zebrane dane osobowe nie będą udostępniane.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów

 

§ 11. Postanowienia końcowe.
1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Usługobiorcy.
4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu www.pwm.com.pl przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu www.pwm.com.pl.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
a) zmian danych zawartych w ramach serwisu;
b) zmian parametrów technicznych serwisu;
c) czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;
d) całkowitego wycofania serwisu w każdym czasie.
9. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

Plik do pobrania.

 

Załączniki do pobrania: