PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Seminarium Edytorstwa Muzycznego - wykładowcyZofia Chechlińska urodziła się 21 października 1932 w Poznaniu. W 1950 ukończyła w Warszawie szkołę średnią. Równocześnie uczęszczała do szkoły muzycznej II stopnia (klasa fortepianu), którą ukończyła w 1955. W latach 1951-56 odbyła studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek: muzykologia. W marcu 1959 uzyskała stopień magistra na podstawie rozprawy pt. Źródła do scherz Fryderyka Chopina, napisanej pod kierunkiem prof. Józefa M. Chomińskiego. W latach 1959-1961 współpracowała przy przygotowywaniu Katalogu Tematycznego dzieł Chopina pod kier. prof. dr hab. J.M. Chomińskiego. 1961-1965 odbyła studia doktorankie w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie, gdzie pod kierunkiem prof. J.M. Chomińskiego przygotowała rozprawę doktorską pt. Faktura fortepianowa Chopina. W marcu 1966 uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sztuki PAN uzyskała na jej podstawie stopień doktora nauk humanistycznych. Następnie (1967-1968) była adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadziła wykłady w historii muzyki. Od 1 stycznia 1969 roku pracuje w Zakładzie Historii Muzyki Instytutu Sztuki PAN w Warszawie, najpierw jako adiunkt, a następnie docent. W latach 1981-1992 była kierownikiem tego Zakładu. Równocześnie w 1989 roku podjęła pracę w Katedrze, a obecnie Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie przez 20 lat prowadziła wykłady i seminaria z zakresu edytorstwa muzycznego oraz powszechnej i polskiej historii muzyki okresu klasycyzmu i romantyzmu. W 1996 roku habilitowała się na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Wariacje i technika wariacyjna w twórczości Chopina. Z. Chechlińska jest członkiem Związku Kompozytorów Polskich gdzie w latach 1969-75 była członkiem Zarządu Sekcji Muzykologów, kolejno jako sekretarz a następnie wiceprzewodnicząca. Jest również członkiem stowarzyszenia "Polska Akademia Chopinowska". 22 października 2012 roku Narodowy Instytut F. Chopina wspólnie z PAN zorganizował jubileusz 80-lecia prof. Chechlińskiej. Uroczystość odbyła się w Sali Koncertowej Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Sztuki PAN, Związku Kompozytorów Polskich i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, wieczór dopełnił zaś recital Janusza Olejniczaka. Zainteresowania Z. Chechlińskiej koncentrują sę na twórczości Chopina oraz polskiej muzyce XIX wieku. Z tego zakresu opublikowała szereg prac. Założyła i redagowała serię poświęconą kulturze muzycznej XIX w. (Szkice o kulturze muzycznej XIX w.), z której w latach 1971-84 ukazało się 5 tomów. Jest członkiem kollegium redakcyjnego wydanictwa seryjnego Monumenta Musicae in Polonia, w którym kieruje podserią poświęconą opera omnia kompozytorów XIX wieku. Od 30 lat jest również członkiem redakcji "Rocznika Chopinowskiego" i "Chopin Studies", wydawanych przez Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jest także redaktorem wielu tomów wydania źródłowo-krytycznego dzieł Henryka Wieniawskiego przygotowywanego przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Z. Chechlińska uczestniczyła w licznych konferencjach i kongresach naukowych w Polsce i za granicą, była także wielokrotnie członkiem komitetów naukowych przygotowujących konferencje, m.in. konferencje i kongresy chopinowskie w Warszawie. Od 2005 roku Z. Chechlińska jest redaktorem naczelnym monumentalnej serii Dzieła Chopina. Wydanie Faksymilowe wydawanej przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina.

 

Dorota Leszczyńska-Zając – muzykolog, od 1978 r. redaktor Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Redakcji Pedagogicznej, w której wydawała zbiory utworów dla dzieci i młodzieży, m.in. Janiny Garści, Andrzeja Hundziaka, Marty Ptaszyńskiej, Kazimierza Serockiego, Witolda Lutosławskiego, H.M. Góreckiego, podręczniki do kształcenia słuchu, m. in. Marii Wacholc, Danuty Dobrowolskiej-Maruchy, Marii Dzielskiej oraz edycje nutowe z literatury pianistycznej i organowej, a także pracowała przy serii Musica Viva. Po reorganizacji Wydawnictwa w 1989 r. (podział na Redakcję Książkową, Encyklopedyczną i Nutową) kontynuowała pracę edytorską w Redakcji Nutowej o szerokim zakresie działań od edycji pedagogicznych poprzez śpiewniki do utworów orkiestrowych współczesnych kompozytorów. Ogólnie przygotowała do druku kilkaset tytułów z różnych działów. Mając wszechstronne zainteresowania, redagowała W. Kotońskiego Leksykon współczesnej perkusji, serię podręczników: A. Kreiner-Bogdańska W krainie muzyki, D. Gwizdalanka Historia muzyki t. 1-3, a także szereg książeczek dla dzieci. Szczególnym polem działań są edycje źródłowo-krytyczne Dzieł Henryka Wieniawskiego, które trwają do dnia dzisiejszego. Była redaktorem tomu Dzieł: K. Szymanowski II Symfonia; w przygotowaniu tomy Dzieł, M. Karłowicz Bianca da Molena, op. 6 i Juwenilia, op. 5. Jest autorem wielu haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM, z działu Kompozytorzy XVIII w. W 2015 r. postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę została odznaczona złotym medalem, otrzymała także odznakę „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” oraz w uznaniu wieloletniej, pełnej pasji i zaangażowania pracy w Wydawnictwie... MEDAL AD HONOREM.

 

 

 

Seminarium Edytorstwa Muzycznego

 

Informacje organizacyjne

 

Program

 

Rekrutacja

 

Wykłądowcy