PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD
2019-08-20

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD"”Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.08.2019 r. pod nr 2019/S 159-392728.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.14.2019

Identyfikator postępowania na potrzeby komunikacji elektronicznej za pośrednictwem konta ePuap:
e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

Klucz publiczny do szyfrowania oferty na stronie miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa produkcji i dostawy gadżetów
2019-07-26

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę produkcji i dostawy gadżetów: koszulek z linii Dziedzictwo Muzyki Polskiej”

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.08.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2019-07-26

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy oraz produkcja 12 filmów edukacyjnych o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku - umowa ramowa
2019-07-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne  al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Usługę druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych w oprawie twardej i miękkiej w ramach projektu Dziedzictwo”

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.07.2019 r. pod nr 2019/S 140-345158

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywna dostawa nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne
2019-07-12

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na sukcesywną dostawę nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2019 r. pod nr 2019/S 133-326414.

 

PROCUREMENT NOTICE - Successive supply of sheet music published by foreign publishing houses
Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
invites you to submit an offer in the proceedings conducted as open tender proceedings for a successive supply of sheet music published by foreign publishing houses.

The procurement notice was published in the supplement to the Official Journal of the European Union on 12.07.2019 under no.: 2019/S 133-326414.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych
2019-06-28

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.13.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566131-N-2019 w dn. 28.06.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – Sukcesywna dostawa towarów (nuty, książki, artykuły papiernicze) do dalszej odsprzedaży przez PWM. Nr ref. ZZP.261.06.2019
2019-06-12

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Sukcesywną dostawę towarów (nuty, książki, artykuły papiernicze) do dalszej odsprzedaży przez PWM
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2019 r. pod nr 2019/S 110-267694, sprostowanie do Ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 12.06.2019 r. pod nr 2019/S 111-272081 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf
2019-05-15

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Usługę druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 15.05.2019 r. pod nr 2019/S 093-224829

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.10.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych
2019-04-30

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 542373-N-2019 w dn. 30.04.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2019-04-26

Przedmiotem zamówienia jest usługa wypożyczania materiałów orkiestrowych do wykonań koncertowych utworów wydawnictwa Baerenreiter zamówionych w PWM przez zespoły orkiestrowe.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Archiwum