PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki
2020-10-16

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa druku, oprawy i dostawy książeczek dla dzieci z serii Uwerturki

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 598536-N-2020 z dnia 2020-10-16
Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.21.2020:

UWAGA: Termin składania ofert oraz otwarcia został zmieniony na dzień 28.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych
2020-10-14

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywny zakup publikacji nutowych i książkowych.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 597620-N-2020 z dnia 2020-10-14 r. 

Znak sprawy ZZP.261.20.2020.

W dniu 20.10.2020r. zmieniono wzór umowy - zał. 3 do SIWZ, w związku z powyższym przedłużono termin składania ofert do 29.10.2020r. godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się 29.10.2020r. o godz. 11:30.

W załączeniu poprawiona SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato”
2020-09-22

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieogrsaniczonego pn. Usługa produkcji i dostawa gadżetów z serii „Dziedzictwo na bogato”

Znak sprawy: ZZP.261.19.2020

 

UWAGA: Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 06.10.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych
2020-09-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:Usługa druku, oprawy i dostawy książek
i wydawnictw nutowych – rzuty i wznowienia
III i IV kwartał 2020 + Kilar + Muzyka Skalnego Podhala + UwerturkiOgłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 585391-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.
Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.18.2020:

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2020-09-14

Przedmiotem zamówienia jest realizacja nagrań i montaż filmów edukacyjnych w ramach projektu „Muzyka z kraju Chopina”.


NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.01.2020

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2020.194 t.j.))

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz.1843.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).
2020-09-01

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Sukcesywny zakup publikacji nutowych (w tym publikacje z płytami) i książkowych (w tym audiobooki i książki z płytami).

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 579986-N-2020 w dniu 2020-09-01 r.

Uwaga: Zamawiający przedłużył termin składania ofert do dnia 16 września 2020r. do godz. 11:00. Tym samym zmieniono termin otwarcia ofert na 16 września 2020r. godz. 11:30. Poniżej znajduje się stosowna zmiana ogłoszenia oraz SIWZ.


Znak sprawy ZZP.261.17.2020.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Kompleksowe zarządzanie projektem: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2020-08-24

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie : Kompleksowe zarządzanie projektem: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja.”, współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,przetargu nieograniczonego na:

 


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem: 574291-N-2020

 

Nr referencyjny sprawy: ZZP.261.16.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego
2020-07-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z podziałem na lokalizacje”

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.04.2020

UWAGA: W dniu 05.08.2020 Zamawiający zmienił załącznik nr 1a, 1b, 3a, 3b oraz formularz cenowy


Dokonana poprawa załączników nie powoduje zmiany istotnego elementu ogłoszenia. Zatem nie istnieje konieczność przedłużenia terminu składania ofert

 

Uwaga: W związku z tym, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania mające wpływ na wygląd formularza cenowego podjęto decyzję o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 12.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa wykonania i dostawa gadżetów oraz artykułów papierniczych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2020-07-16


Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługa wykonania i dostawa gadżetów oraz artykułów papierniczych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Znak sprawy: ZZP.261.15.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych
2020-07-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 562611-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.14.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa