PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym
2019-11-25

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: zakup sprzętu i licencji do modernizacja infrastruktury sieciowej w Polskim Wydawnictwie Muzycznym


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.19.2019

 

UWAGA: W związku ze zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 5 grudnia 2019r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Zakup oprogramowania na potrzeby projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej
2019-11-25

Polskie Wydawnictw Muzyczne
al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
Zakup oprogramowania na potrzeby projektu Dziedzictwo Muzyki Polskiej 

 

Nr referencyjny postępowania ZZP.261.18.2019

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa sprzątania
2019-10-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne, al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: usługę sprzątania pomieszczeń biurowo-magazynowych oraz utrzymaniu terenu zewnętrznego w budynku w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie
 

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.09.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywna dostawa publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Baerenreiter”
2019-10-21

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Sukcesywną dostawę publikacji wydawanych przez Wydawnictwo Baerenreiter”


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.10.2019 r. pod nr 2019/S 203-493676

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.16.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA DRUKU, UMOWA RAMOWA
2019-10-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych w oprawie twardej i miękkiej w ramach projektu Dziedzictwo”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.10.2019 r. pod nr 2019/S 192-466789


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.17.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku i dostawy czasopisma "Ruch Muzyczny"
2019-09-13

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą przy al. Krasińskiego 11a publikuje wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące Usługi druku i dostawy czasopisma "Ruch Muzyczny"Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.09.2019 r. pod numerem 2019/S 177-430957

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku
2019-08-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa druku, oprawy i dostawy wydawnictw nutowych – druk z plików pdf

Identyfikator postępowania w MiniPortalu 6ced9e30-3bfa-42b9-af6a-0494abdff8f4

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.08.2019 r. pod nr 2019/S 162-398681

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.15.2019

 

UWAGA: Przy składaniu oferty i wypełnianiu "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"  -> "numer ogłoszenia TED" nalezy wpisać cały numer podany na miniportalu tj. nr ogłoszenia 2019/S 162-398681/nr referencyjny: ZZP.261.15.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD
2019-08-20

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD"”Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.08.2019 r. pod nr 2019/S 159-392728.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.14.2019

Identyfikator postępowania na potrzeby komunikacji elektronicznej za pośrednictwem konta ePuap:
e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

Klucz publiczny do szyfrowania oferty na stronie miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

 

UWAGA:

a) dotycząca Zał. nr 6.3 - Zad. 3 - rubruki 15 i 16 w tabeli oferty cenowo-technicznej

Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki ma być ceną jednostkową za składkę, dotyczącą 1 egzemplarza książki. Ma ona zawierać procentowo wszystkie koszty wyprodukowania książki (tj. m.in. koszt druku środka, druku okładki, koszt oprawy, inne koszty introligatorskie i drukarskie).


b)dotycząca Zał. 6.4 - Zad. 4 - rubryki 16, 17, 18 i 19 w tabeli oferty cenowo-technicznej

Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki kolorowej oraz Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki czarno-białej ma być ceną jednostkową za składkę, odnoszącą się do 1 egzemplarza książki. Ma ona zawierać procentowo wszystkie koszty wyprodukowania książki (tj. m.in. druk środka, druk okładki, koszt oprawy, inne koszty introligatorskie i drukarskie).

c) dotycząca załącznika 6.3 i załącznika nr 6.4 - Wykonawca jako pierwszą wartość wpisuje "cenę NETTO wykonania 1 składki", a następnie dokonuje przeliczenia pozostałych rubryk zgodnie z formularzem specyfikacji techniczno-cenowej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa produkcji i dostawy gadżetów
2019-07-26

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę produkcji i dostawy gadżetów: koszulek z linii Dziedzictwo Muzyki Polskiej”

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.08.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2019-07-26

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy oraz produkcja 12 filmów edukacyjnych o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

Archiwum