PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGA DRUKU, UMOWA RAMOWA
2019-10-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych w oprawie twardej i miękkiej w ramach projektu Dziedzictwo”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 04.10.2019 r. pod nr 2019/S 192-466789


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.17.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku i dostawy czasopisma "Ruch Muzyczny"
2019-09-13

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą przy al. Krasińskiego 11a publikuje wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące Usługi druku i dostawy czasopisma "Ruch Muzyczny"Ogłoszenie zostało opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 13.09.2019 r. pod numerem 2019/S 177-430957

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku
2019-08-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Usługa druku, oprawy i dostawy wydawnictw nutowych – druk z plików pdf

Identyfikator postępowania w MiniPortalu 6ced9e30-3bfa-42b9-af6a-0494abdff8f4

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.08.2019 r. pod nr 2019/S 162-398681

 

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.15.2019

 

UWAGA: Przy składaniu oferty i wypełnianiu "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"  -> "numer ogłoszenia TED" nalezy wpisać cały numer podany na miniportalu tj. nr ogłoszenia 2019/S 162-398681/nr referencyjny: ZZP.261.15.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD
2019-08-20

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Usługa druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych – druk z diapozytywów i plików pdf + tłoczenie płyty CD"”Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 20.08.2019 r. pod nr 2019/S 159-392728.

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.14.2019

Identyfikator postępowania na potrzeby komunikacji elektronicznej za pośrednictwem konta ePuap:
e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

Klucz publiczny do szyfrowania oferty na stronie miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=e203da61-3845-4e2e-b784-a0f525658f36

 

UWAGA:

a) dotycząca Zał. nr 6.3 - Zad. 3 - rubruki 15 i 16 w tabeli oferty cenowo-technicznej

Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki ma być ceną jednostkową za składkę, dotyczącą 1 egzemplarza książki. Ma ona zawierać procentowo wszystkie koszty wyprodukowania książki (tj. m.in. koszt druku środka, druku okładki, koszt oprawy, inne koszty introligatorskie i drukarskie).


b)dotycząca Zał. 6.4 - Zad. 4 - rubryki 16, 17, 18 i 19 w tabeli oferty cenowo-technicznej

Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki kolorowej oraz Cena NETTO i BRUTTO wykonania 1 składki czarno-białej ma być ceną jednostkową za składkę, odnoszącą się do 1 egzemplarza książki. Ma ona zawierać procentowo wszystkie koszty wyprodukowania książki (tj. m.in. druk środka, druk okładki, koszt oprawy, inne koszty introligatorskie i drukarskie).

c) dotycząca załącznika 6.3 i załącznika nr 6.4 - Wykonawca jako pierwszą wartość wpisuje "cenę NETTO wykonania 1 składki", a następnie dokonuje przeliczenia pozostałych rubryk zgodnie z formularzem specyfikacji techniczno-cenowej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa produkcji i dostawy gadżetów
2019-07-26

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę produkcji i dostawy gadżetów: koszulek z linii Dziedzictwo Muzyki Polskiej”

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.08.2019

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2019-07-26

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie scenariuszy oraz produkcja 12 filmów edukacyjnych o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2018.1983 t.j. z późn. zm.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku - umowa ramowa
2019-07-23

Polskie Wydawnictwo Muzyczne  al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:„Usługę druku, oprawy i dostawy książek i wydawnictw nutowych w oprawie twardej i miękkiej w ramach projektu Dziedzictwo”

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23.07.2019 r. pod nr 2019/S 140-345158

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywna dostawa nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne
2019-07-12

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na sukcesywną dostawę nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.07.2019 r. pod nr 2019/S 133-326414.

 

PROCUREMENT NOTICE - Successive supply of sheet music published by foreign publishing houses
Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
invites you to submit an offer in the proceedings conducted as open tender proceedings for a successive supply of sheet music published by foreign publishing houses.

The procurement notice was published in the supplement to the Official Journal of the European Union on 12.07.2019 under no.: 2019/S 133-326414.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych
2019-06-28

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.13.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 566131-N-2019 w dn. 28.06.2019 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY – Sukcesywna dostawa towarów (nuty, książki, artykuły papiernicze) do dalszej odsprzedaży przez PWM. Nr ref. ZZP.261.06.2019
2019-06-12

Polskie Wydawnictw Muzyczne al. Krasińskiego 11a
31-111 Kraków
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na Sukcesywną dostawę towarów (nuty, książki, artykuły papiernicze) do dalszej odsprzedaży przez PWM
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 10.06.2019 r. pod nr 2019/S 110-267694, sprostowanie do Ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 12.06.2019 r. pod nr 2019/S 111-272081 

Archiwum