PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Styczeń 2018 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - dostawa skanera dziełowego na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2018-01-31

Przedmiotem zamówienia jest dostawa skanera dziełowego na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.05.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 512229-N-2018 w dn. 31.01.2018 r. 

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2018-01-31

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania profesjonalnych rejestracji audialnych utworów: Romana Padlewskiego - Staba Mater oraz Kazimierza Sikorskiego - I Symfonia w warunkach nagraniowych.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.2.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 t.j.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2018-01-31

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania profesjonalnej rejestracji audialnej utworu Władysława Szpilmana – Concertino na orkiestrę kameralną (1940) w warunkach nagraniowych.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 t.j.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1.pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI - DRUK, OPRAWA I DOSTAWA KSIĄŻEK, WYDAWNICTW NUTOWYCH I POMOCY SZKOLNYCH
2018-01-30

Przedmiotem zamówienia jest Druk, oprawa i dostawa książek, wydawnictw nutowych i pomocy szkolnych.

 

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.04.2018


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511451-N-2018 w dniu 30.01.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2018-01-29

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.03.2018


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 511309-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 

UWAGA
Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dn. 08.02.2018 r. o godz. 12:30.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dn. 08.02.2018 r. o godz. 13:00.
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY - dostawa oprogramowania do zarządzania zasobami oraz budowa platformy WWW w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2018-01-11

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania zasobami oraz budowa platformy WWW do ich udostępniania w ramach projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 504219-N-2018 w dn. 11.01.2018 r.

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środku z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienie o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

 

UWAGA

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dn. 23.01.2018 r. o godz. 12:30.
Termin otwarcia ofert nastąpi w dn. 23.01.2018 r. o godz. 13:00.
Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ
2018-01-09

Przedmiotem zamówienia są: Nagrania audialne 4 utworów: Elżbiety Sikory, Romana Palester, Ludomira Różyckiego oraz Józefa Koffler w ramach realizacji wydawnictwa fonograficznego w projekcie pn. „100 na 100. Muzyczne dekady wolności”.

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY: ZZP.261.DK.1.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone jest na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.2017.862 t.j.)

Zamówienie realizowane na podstawie art. 4d. ust 1. pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGI - DRUK, OPRAWA I DOSTAWA ALBUMU FOTOGRAFII TATRZAŃSKIEJ M. KARŁOWICZA "WIDOK PIĘKNY BEZ ZASTRZEŻEŃ" W OPRAWIE PŁÓCIENNEJ
2018-01-03

Przedmiotem zamówienia jest Druk, oprawa i dostawa albumu fotografii tatrzańskiej M. Karłowicza "Widok piękny bez zastrzeżeń" w oprawie płóciennej

NUMER REFERENCYJNY SPRAWY ZZP.261.02.2018

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 500605-N-2018 w dniu 03.01.2018r.