PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych

2020-03-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 527591-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.06.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwaPliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu(30.03.2020 r.)
SIWZ 30.03.2020 r.)
załączniki do SIWZ (30.03.2020 r.)
Pytania i odpowiedzi (06.04.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert (10.04.2020 r.)
Informacja o unieważnieniu zadań 1 i 2 (15.04.2020 r.)
Informacja o unieważnieniu zad. 3-7 (17.04.2020 r.)