PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie usług tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów

2020-05-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie usług tworzenia informacji o zasobach- tworzenia notek/ opisów na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 536469-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.10.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwaPliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu (04.05.2020 r.)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (04.05.2020 r.)
Załączniki do SIWZ (04.05.2020 r.)
Pytania i odpowiedzi (07.05.2020 r.)
Informacja (07.05.2020 r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11.05.2020 r.)
Pytania i odpowiedzi_2 (11.05.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert (14.05.2020 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (03.07.2020)