PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Zakup oprogramowania pakietów graficznych na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”

2020-05-27

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Zakup oprogramowania pakietów graficznych na potrzeby projektu „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 544566-N-2020


Nr referencyjny sprawy ZZP.261.11.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwaPliki do pobrania.
Ogłoszenie o zamówieniu (27.05.2020 r.)
SIWZ + załączniki 1, 3 i 5 (27.05.2020 r.)
załączniki 2 i 4 (27.05.2020 r.)
Pytania i odpowiedzi (01.06.2020 r.)
Pytania i odpowiedzi_2 (01.06.2020 r.)
Informacja z otwarcia ofert (04.06.2020 r.)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (12.06.2020 r.)