PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Kwiecień 2016 »


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości poniżej 209.000 € „Sukcesywny zakup nut publikowanych przez wydawców zagranicznych”.
2016-04-13

Polskie Wydawnictwo Muzyczne
al. Krasińskiego 11a,
31-111 Kraków

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Sukcesywny zakup nut publikowanych przez wydawców zagranicznych”.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa do Zamawiającego publikacji nutowych wydawców zagranicznych wskazanych w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie zamawiającego przy al. Krasińskiego 11a w Krakowie w godz. 800 - 1600 lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego: http://pwm.com.pl
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części. Zamawiający określił w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dziewięć (9) części.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wadium przetargowe – nie jest wymagane.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- upust od ceny detalicznej – 80 %
- koszt przesyłki – 20 %
Wymagany termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od daty podpisania umowy przez okres 12 miesięcy.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a.
Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2016 r. o godz. 0945.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w Krakowie przy al. Krasińskiego 11a.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
A) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
B) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
C) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,.
D) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2. Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6. Dokument o którym mowa w pkt 4 musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 6 stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. A-D powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2, pkt. 4 powyżej.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt A-D powyżej, spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
13 kwietnia 2016 r.
CPV-: 22114000-2.