PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Lipiec 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego
2020-07-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez Wykonawcę – Operatora pocztowego w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na rzecz Polskiego Wydawnictwa Muzycznego z podziałem na lokalizacje”

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.04.2020

UWAGA: W dniu 05.08.2020 Zamawiający zmienił załącznik nr 1a, 1b, 3a, 3b oraz formularz cenowy


Dokonana poprawa załączników nie powoduje zmiany istotnego elementu ogłoszenia. Zatem nie istnieje konieczność przedłużenia terminu składania ofert

 

Uwaga: W związku z tym, że do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania mające wpływ na wygląd formularza cenowego podjęto decyzję o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 12.08.2020 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa wykonania i dostawa gadżetów oraz artykułów papierniczych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2020-07-16


Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługa wykonania i dostawa gadżetów oraz artykułów papierniczych dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.

Znak sprawy: ZZP.261.15.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych
2020-07-15

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie składu komputerowego partytury utworów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 562611-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.14.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa