PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Marzec 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sukcesywna dostawa nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne
2020-03-31

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. sukcesywną dostawę nut publikowanych przez wydawnictwa zagraniczne .


Numer referencyjny sprawy ZZP.261.05.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych
2020-03-30

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie składu komputerowego partytury utworów, ekstrakcję głosów oraz naniesienie poprawek korektowych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 527591-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.06.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługa druku, oprawy i dostawy dwutygodnika „Ruch Muzyczny” dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
2020-03-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa druku, oprawy i dostawy dwutygodnika „Ruch Muzyczny” dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.


Numer referencyjny sprawy ZZP.261.02.2020