PWM

Szukaj
Zaawansowane
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biuletyn informacji publicznej

Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

« Luty 2020 »


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi sprzątania pomieszczeń biurowo – magazynowych wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego, sprzątanie magazynów, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku PWM w Warszawie
2020-02-26

Nr referencyjny postępowania: ZZP.261.04.2020

Zamawiający publikuje odpowiedzi na pytania od wykonawców w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że zmieniono Formularz ofertowy, stanowiący zał. nr. 4 do SIWZ. Prosimy o składanie ofert na nowym, zmodyfikowanym formularzu ofertowym.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi sprzątania pomieszczeń biurowo – magazynowych wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego, sprzątanie magazynów, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku PWM w Warszawie
2020-02-24

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowo – magazynowych wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego, sprzątanie magazynów, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie na podst. art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał zmiany zapisów w dokumentach postępowania. Z związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofert.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Polskie Wydawnictwo Muzyczne al.
Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków, Sekretariat (pok. 107) w terminie do dnia: 25 lutego 2020 r.
do godz. 10.00
Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wykonawców w siedzibie zamawiającego, w terminie składania ofert o godz. 10.30
Prosimy o sporządzenie oferty na nowym zmodyfikowanym formularzu oferty.

 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 03 marca 2020 roku, do godz. 10.00. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi sprzątania pomieszczeń biurowo – magazynowych wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego, sprzątanie magazynów, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku PWM w Warszawie
2020-02-12

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowo – magazynowych wraz z utrzymaniem terenu zewnętrznego, sprzątanie magazynów, odśnieżanie dachu wraz ze strącaniem sopli oraz czyszczeniem rynien w budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie, ul. Fredry 8,

Numer referencyjny sprawy ZZP.261.04.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE - Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie.
2020-02-05

Polskie Wydawnictwo Muzyczne z siedzibą w Krakowie, przy al. Krasińskiego 11a, 31-111 Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.: "Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiekcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w Warszawie.".

Numer referencyjny sprawy: ZZP.261.S.01.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie korekt nowych składów utworów/ głosów
2020-02-04

Polskie Wydawnictwo Muzyczne al. Krasińskiego 11a, 31 - 111 Kraków zwraca się z prośbą o złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: "Wykonanie korekt nowych składów utworów/ głosów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020”".


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 509018-N-2020

Nr referencyjny sprawy ZZP.261.03.2020

Realizacja niniejszego zamówienia jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0006/17-00 oraz ze środków budżetu państwa